ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سجاد صالحی کردآبادی، فرزانه زاد دوستی، (1399). رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3(26)، 92-109. magiran.com/p2165158
Sajjad Salehi-Kordabadi , Farzane Zad-Dousti, (2020). The relationship between corporate governance, earnings management and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting and Management vision, 3(26), 92-109. magiran.com/p2165158
سجاد صالحی کردآبادی، فرزانه زاد دوستی، رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 1399؛ 3(26): 92-109. magiran.com/p2165158
Sajjad Salehi-Kordabadi , Farzane Zad-Dousti, The relationship between corporate governance, earnings management and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting and Management vision, 2020; 3(26): 92-109. magiran.com/p2165158
سجاد صالحی کردآبادی، فرزانه زاد دوستی، "رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت 3، شماره 26 (1399): 92-109. magiran.com/p2165158
Sajjad Salehi-Kordabadi , Farzane Zad-Dousti, "The relationship between corporate governance, earnings management and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting and Management vision 3, no.26 (2020): 92-109. magiran.com/p2165158
سجاد صالحی کردآبادی، فرزانه زاد دوستی، (1399). 'رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران'، نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3(26)، صص.92-109. magiran.com/p2165158
Sajjad Salehi-Kordabadi , Farzane Zad-Dousti, (2020). 'The relationship between corporate governance, earnings management and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange', Journal of Accounting and Management vision, 3(26), pp.92-109. magiran.com/p2165158
سجاد صالحی کردآبادی؛ فرزانه زاد دوستی. "رابطه حاکمیت شرکتی، مدیریت سود و عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت، 3 ،26 ، 1399، 92-109. magiran.com/p2165158
Sajjad Salehi-Kordabadi ; Farzane Zad-Dousti. "The relationship between corporate governance, earnings management and financial performance in companies listed on the Tehran Stock Exchange", Journal of Accounting and Management vision, 3, 26, 2020, 92-109. magiran.com/p2165158
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال