ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب جوادی ، (1399). بررسی اثر ویتامین E، سلنیوم و بوتیل هیدروکسی تولوئن بر بهینه سازی محیط کشت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوان و چربی، مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 7(3)، 159-167. magiran.com/p2165196
Zeynab Javadi, Alireza Khoshdel, Mohammad Ali Fahmidehkar, Mohammad Reza Hajizadeh, Mehdi Mahmoodi, Mohammad Reza Mirzaei, Fatemeh Akyash, Behrouz Aflatoonian, (2020). Vitamin E and Selenium Facilitate the Osteogenesis and Adipogenesis of the Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells, International Journal of Medical Laboratory, 7(3), 159-167. magiran.com/p2165196
زینب جوادی ، بررسی اثر ویتامین E، سلنیوم و بوتیل هیدروکسی تولوئن بر بهینه سازی محیط کشت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوان و چربی. مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 1399؛ 7(3): 159-167. magiran.com/p2165196
Zeynab Javadi, Alireza Khoshdel, Mohammad Ali Fahmidehkar, Mohammad Reza Hajizadeh, Mehdi Mahmoodi, Mohammad Reza Mirzaei, Fatemeh Akyash, Behrouz Aflatoonian, Vitamin E and Selenium Facilitate the Osteogenesis and Adipogenesis of the Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells, International Journal of Medical Laboratory, 2020; 7(3): 159-167. magiran.com/p2165196
زینب جوادی ، "بررسی اثر ویتامین E، سلنیوم و بوتیل هیدروکسی تولوئن بر بهینه سازی محیط کشت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوان و چربی"، مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی 7، شماره 3 (1399): 159-167. magiran.com/p2165196
Zeynab Javadi, Alireza Khoshdel, Mohammad Ali Fahmidehkar, Mohammad Reza Hajizadeh, Mehdi Mahmoodi, Mohammad Reza Mirzaei, Fatemeh Akyash, Behrouz Aflatoonian, "Vitamin E and Selenium Facilitate the Osteogenesis and Adipogenesis of the Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells", International Journal of Medical Laboratory 7, no.3 (2020): 159-167. magiran.com/p2165196
زینب جوادی ، (1399). 'بررسی اثر ویتامین E، سلنیوم و بوتیل هیدروکسی تولوئن بر بهینه سازی محیط کشت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوان و چربی'، مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 7(3)، صص.159-167. magiran.com/p2165196
Zeynab Javadi, Alireza Khoshdel, Mohammad Ali Fahmidehkar, Mohammad Reza Hajizadeh, Mehdi Mahmoodi, Mohammad Reza Mirzaei, Fatemeh Akyash, Behrouz Aflatoonian, (2020). 'Vitamin E and Selenium Facilitate the Osteogenesis and Adipogenesis of the Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells', International Journal of Medical Laboratory, 7(3), pp.159-167. magiran.com/p2165196
زینب جوادی . "بررسی اثر ویتامین E، سلنیوم و بوتیل هیدروکسی تولوئن بر بهینه سازی محیط کشت تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی به سلول های استخوان و چربی". مجله بین المللی علوم آزمایشگاهی، 7 ،3 ، 1399، 159-167. magiran.com/p2165196
Zeynab Javadi; Alireza Khoshdel; Mohammad Ali Fahmidehkar; Mohammad Reza Hajizadeh; Mehdi Mahmoodi; Mohammad Reza Mirzaei; Fatemeh Akyash; Behrouz Aflatoonian. "Vitamin E and Selenium Facilitate the Osteogenesis and Adipogenesis of the Human Adipose Tissue-Derived Mesenchymal Stem/Stromal Cells", International Journal of Medical Laboratory, 7, 3, 2020, 159-167. magiran.com/p2165196
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال