ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معصومه شفیعی، فاطمه رضایی، مسعود صادقی، (1399). نقش میانجی مشکلات پیچیده بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی در رابطه بین روان رنجوری با علایم اختلال اضطراب فراگیر، فصلنامه روانشناسی بالینی، 12(1)، 13-24. magiran.com/p2165286
Masumeh Shafiei, Fatemeh Rezaei , Masood Sadeghi, (2020). The Mediating Role of Complex Interpersonal Problems and Mutual Avoidance of Worry in Correlation Between Neuroticism and the symptoms of generalized anxiety disorder (GAD), Journal of Clinical Psycology, 12(1), 13-24. magiran.com/p2165286
معصومه شفیعی، فاطمه رضایی، مسعود صادقی، نقش میانجی مشکلات پیچیده بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی در رابطه بین روان رنجوری با علایم اختلال اضطراب فراگیر. فصلنامه روانشناسی بالینی، 1399؛ 12(1): 13-24. magiran.com/p2165286
Masumeh Shafiei, Fatemeh Rezaei , Masood Sadeghi, The Mediating Role of Complex Interpersonal Problems and Mutual Avoidance of Worry in Correlation Between Neuroticism and the symptoms of generalized anxiety disorder (GAD), Journal of Clinical Psycology, 2020; 12(1): 13-24. magiran.com/p2165286
معصومه شفیعی، فاطمه رضایی، مسعود صادقی، "نقش میانجی مشکلات پیچیده بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی در رابطه بین روان رنجوری با علایم اختلال اضطراب فراگیر"، فصلنامه روانشناسی بالینی 12، شماره 1 (1399): 13-24. magiran.com/p2165286
Masumeh Shafiei, Fatemeh Rezaei , Masood Sadeghi, "The Mediating Role of Complex Interpersonal Problems and Mutual Avoidance of Worry in Correlation Between Neuroticism and the symptoms of generalized anxiety disorder (GAD)", Journal of Clinical Psycology 12, no.1 (2020): 13-24. magiran.com/p2165286
معصومه شفیعی، فاطمه رضایی، مسعود صادقی، (1399). 'نقش میانجی مشکلات پیچیده بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی در رابطه بین روان رنجوری با علایم اختلال اضطراب فراگیر'، فصلنامه روانشناسی بالینی، 12(1)، صص.13-24. magiran.com/p2165286
Masumeh Shafiei, Fatemeh Rezaei , Masood Sadeghi, (2020). 'The Mediating Role of Complex Interpersonal Problems and Mutual Avoidance of Worry in Correlation Between Neuroticism and the symptoms of generalized anxiety disorder (GAD)', Journal of Clinical Psycology, 12(1), pp.13-24. magiran.com/p2165286
معصومه شفیعی؛ فاطمه رضایی؛ مسعود صادقی. "نقش میانجی مشکلات پیچیده بین فردی و اجتناب متقابل از نگرانی در رابطه بین روان رنجوری با علایم اختلال اضطراب فراگیر". فصلنامه روانشناسی بالینی، 12 ،1 ، 1399، 13-24. magiran.com/p2165286
Masumeh Shafiei; Fatemeh Rezaei ; Masood Sadeghi. "The Mediating Role of Complex Interpersonal Problems and Mutual Avoidance of Worry in Correlation Between Neuroticism and the symptoms of generalized anxiety disorder (GAD)", Journal of Clinical Psycology, 12, 1, 2020, 13-24. magiran.com/p2165286
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال