ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیان نسائی مقدم، ابوالقاسم یعقوبی، خسرو رشید، رسول کردنوقابی، (1399). تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(38)، 85-104. magiran.com/p2165336
Bayan Nesaimoghadam, Abolghasem Yaghoobi , Khosro Rashid, Rasool Kordnoghabi, (2020). The effect of sand play therapy on reducing Alexithymia in dyslexic students, Journal of Educational Psychology Studies, 17(38), 85-104. magiran.com/p2165336
بیان نسائی مقدم، ابوالقاسم یعقوبی، خسرو رشید، رسول کردنوقابی، تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 1399؛ 17(38): 85-104. magiran.com/p2165336
Bayan Nesaimoghadam, Abolghasem Yaghoobi , Khosro Rashid, Rasool Kordnoghabi, The effect of sand play therapy on reducing Alexithymia in dyslexic students, Journal of Educational Psychology Studies, 2020; 17(38): 85-104. magiran.com/p2165336
بیان نسائی مقدم، ابوالقاسم یعقوبی، خسرو رشید، رسول کردنوقابی، "تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان"، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی 17، شماره 38 (1399): 85-104. magiran.com/p2165336
Bayan Nesaimoghadam, Abolghasem Yaghoobi , Khosro Rashid, Rasool Kordnoghabi, "The effect of sand play therapy on reducing Alexithymia in dyslexic students", Journal of Educational Psychology Studies 17, no.38 (2020): 85-104. magiran.com/p2165336
بیان نسائی مقدم، ابوالقاسم یعقوبی، خسرو رشید، رسول کردنوقابی، (1399). 'تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان'، مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17(38)، صص.85-104. magiran.com/p2165336
Bayan Nesaimoghadam, Abolghasem Yaghoobi , Khosro Rashid, Rasool Kordnoghabi, (2020). 'The effect of sand play therapy on reducing Alexithymia in dyslexic students', Journal of Educational Psychology Studies, 17(38), pp.85-104. magiran.com/p2165336
بیان نسائی مقدم؛ ابوالقاسم یعقوبی؛ خسرو رشید؛ رسول کردنوقابی. "تاثیر شن بازی درمانی بر کاهش ناگویی هیجانی دانش آموزان نارساخوان". مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 17 ،38 ، 1399، 85-104. magiran.com/p2165336
Bayan Nesaimoghadam; Abolghasem Yaghoobi ; Khosro Rashid; Rasool Kordnoghabi. "The effect of sand play therapy on reducing Alexithymia in dyslexic students", Journal of Educational Psychology Studies, 17, 38, 2020, 85-104. magiran.com/p2165336
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال