ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم قبادنام، حسین شهبازی، (1399). سنگ شناسی سنگ های آذرین غرب و جنوب غرب شهرستان رزن، استان همدان، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 28(2)، 415-428. magiran.com/p2165539
Maryam Ghobadnam, Hosain Shahbazi, (2020). Petrology of the igneous rocks in the west and southwest of Razan, Hamedan Province, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 28(2), 415-428. magiran.com/p2165539
مریم قبادنام، حسین شهبازی، سنگ شناسی سنگ های آذرین غرب و جنوب غرب شهرستان رزن، استان همدان. مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1399؛ 28(2): 415-428. magiran.com/p2165539
Maryam Ghobadnam, Hosain Shahbazi, Petrology of the igneous rocks in the west and southwest of Razan, Hamedan Province, Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2020; 28(2): 415-428. magiran.com/p2165539
مریم قبادنام، حسین شهبازی، "سنگ شناسی سنگ های آذرین غرب و جنوب غرب شهرستان رزن، استان همدان"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 28، شماره 2 (1399): 415-428. magiran.com/p2165539
Maryam Ghobadnam, Hosain Shahbazi, "Petrology of the igneous rocks in the west and southwest of Razan, Hamedan Province", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 28, no.2 (2020): 415-428. magiran.com/p2165539
مریم قبادنام، حسین شهبازی، (1399). 'سنگ شناسی سنگ های آذرین غرب و جنوب غرب شهرستان رزن، استان همدان'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 28(2)، صص.415-428. magiran.com/p2165539
Maryam Ghobadnam, Hosain Shahbazi, (2020). 'Petrology of the igneous rocks in the west and southwest of Razan, Hamedan Province', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 28(2), pp.415-428. magiran.com/p2165539
مریم قبادنام؛ حسین شهبازی. "سنگ شناسی سنگ های آذرین غرب و جنوب غرب شهرستان رزن، استان همدان". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 28 ،2 ، 1399، 415-428. magiran.com/p2165539
Maryam Ghobadnam; Hosain Shahbazi. "Petrology of the igneous rocks in the west and southwest of Razan, Hamedan Province", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 28, 2, 2020, 415-428. magiran.com/p2165539
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال