ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبری ساری، محبوبه بیات، محمد عرب، مهدی یاسری، سیده فاطمه حسینی، (1399). بررسی وضعیت توزیع پزشکان متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن در استان‌های کشور در سال 1396، مجله بیمارستان، 19(1)، 41-51. magiran.com/p2165897
Ali Akbari Sari, Mahboubeh Bayat, Mohammad Arab, Mehdi Yaseri, Seyedeh Fatemeh Hosseini, (2020). Investigating the Inequality in Distribution of Otorhinolaryngology- Head & neck surgery Specialists in the Provinces of Iran In 2017, Hospital, 19(1), 41-51. magiran.com/p2165897
علی اکبری ساری، محبوبه بیات، محمد عرب، مهدی یاسری، سیده فاطمه حسینی، بررسی وضعیت توزیع پزشکان متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن در استان‌های کشور در سال 1396. مجله بیمارستان، 1399؛ 19(1): 41-51. magiran.com/p2165897
Ali Akbari Sari, Mahboubeh Bayat, Mohammad Arab, Mehdi Yaseri, Seyedeh Fatemeh Hosseini, Investigating the Inequality in Distribution of Otorhinolaryngology- Head & neck surgery Specialists in the Provinces of Iran In 2017, Hospital, 2020; 19(1): 41-51. magiran.com/p2165897
علی اکبری ساری، محبوبه بیات، محمد عرب، مهدی یاسری، سیده فاطمه حسینی، "بررسی وضعیت توزیع پزشکان متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن در استان‌های کشور در سال 1396"، مجله بیمارستان 19، شماره 1 (1399): 41-51. magiran.com/p2165897
Ali Akbari Sari, Mahboubeh Bayat, Mohammad Arab, Mehdi Yaseri, Seyedeh Fatemeh Hosseini, "Investigating the Inequality in Distribution of Otorhinolaryngology- Head & neck surgery Specialists in the Provinces of Iran In 2017", Hospital 19, no.1 (2020): 41-51. magiran.com/p2165897
علی اکبری ساری، محبوبه بیات، محمد عرب، مهدی یاسری، سیده فاطمه حسینی، (1399). 'بررسی وضعیت توزیع پزشکان متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن در استان‌های کشور در سال 1396'، مجله بیمارستان، 19(1)، صص.41-51. magiran.com/p2165897
Ali Akbari Sari, Mahboubeh Bayat, Mohammad Arab, Mehdi Yaseri, Seyedeh Fatemeh Hosseini, (2020). 'Investigating the Inequality in Distribution of Otorhinolaryngology- Head & neck surgery Specialists in the Provinces of Iran In 2017', Hospital, 19(1), pp.41-51. magiran.com/p2165897
علی اکبری ساری؛ محبوبه بیات؛ محمد عرب؛ مهدی یاسری؛ سیده فاطمه حسینی. "بررسی وضعیت توزیع پزشکان متخصص گوش، گلو، بینی و جراحی سر و گردن در استان‌های کشور در سال 1396". مجله بیمارستان، 19 ،1 ، 1399، 41-51. magiran.com/p2165897
Ali Akbari Sari; Mahboubeh Bayat; Mohammad Arab; Mehdi Yaseri; Seyedeh Fatemeh Hosseini. "Investigating the Inequality in Distribution of Otorhinolaryngology- Head & neck surgery Specialists in the Provinces of Iran In 2017", Hospital, 19, 1, 2020, 41-51. magiran.com/p2165897
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال