ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، سولماز قنبرنژاد، پدرام دانش کاظمی، نیلوفر فلاح چم آسمانی، فاطمه قائمی، (1399). بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44(3)، 216-227. magiran.com/p2166588
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Solmaz Ghanbarnezhad, Pedram Daneshkazemi, Niloofar Fallah Cham Assemani, Fatmeh Ghaemi , (2020). Effect of Mechanical Load Cycling on the Microleakage of the Mixture of Copper Oxide Nanoparticles and Flowable Composite: An in Vitro Study, Journal of Mashhad Dental School, 44(3), 216-227. magiran.com/p2166588
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، سولماز قنبرنژاد، پدرام دانش کاظمی، نیلوفر فلاح چم آسمانی، فاطمه قائمی، بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو. مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 1399؛ 44(3): 216-227. magiran.com/p2166588
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Solmaz Ghanbarnezhad, Pedram Daneshkazemi, Niloofar Fallah Cham Assemani, Fatmeh Ghaemi , Effect of Mechanical Load Cycling on the Microleakage of the Mixture of Copper Oxide Nanoparticles and Flowable Composite: An in Vitro Study, Journal of Mashhad Dental School, 2020; 44(3): 216-227. magiran.com/p2166588
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، سولماز قنبرنژاد، پدرام دانش کاظمی، نیلوفر فلاح چم آسمانی، فاطمه قائمی، "بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو"، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد 44، شماره 3 (1399): 216-227. magiran.com/p2166588
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Solmaz Ghanbarnezhad, Pedram Daneshkazemi, Niloofar Fallah Cham Assemani, Fatmeh Ghaemi , "Effect of Mechanical Load Cycling on the Microleakage of the Mixture of Copper Oxide Nanoparticles and Flowable Composite: An in Vitro Study", Journal of Mashhad Dental School 44, no.3 (2020): 216-227. magiran.com/p2166588
علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، سولماز قنبرنژاد، پدرام دانش کاظمی، نیلوفر فلاح چم آسمانی، فاطمه قائمی، (1399). 'بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو'، مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44(3)، صص.216-227. magiran.com/p2166588
Alireza Daneshkazemi, Abdolrahim Davari, Solmaz Ghanbarnezhad, Pedram Daneshkazemi, Niloofar Fallah Cham Assemani, Fatmeh Ghaemi , (2020). 'Effect of Mechanical Load Cycling on the Microleakage of the Mixture of Copper Oxide Nanoparticles and Flowable Composite: An in Vitro Study', Journal of Mashhad Dental School, 44(3), pp.216-227. magiran.com/p2166588
علیرضا دانش کاظمی؛ عبدالرحیم داوری؛ سولماز قنبرنژاد؛ پدرام دانش کاظمی؛ نیلوفر فلاح چم آسمانی؛ فاطمه قائمی. "بررسی آزمایشگاهی اثر چرخه مکانیکی نیرو بر میزان ریزنشت مخلوط نانوذرات اکسید مس و کامپوزیت فلو". مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد، 44 ،3 ، 1399، 216-227. magiran.com/p2166588
Alireza Daneshkazemi; Abdolrahim Davari; Solmaz Ghanbarnezhad; Pedram Daneshkazemi; Niloofar Fallah Cham Assemani; Fatmeh Ghaemi . "Effect of Mechanical Load Cycling on the Microleakage of the Mixture of Copper Oxide Nanoparticles and Flowable Composite: An in Vitro Study", Journal of Mashhad Dental School, 44, 3, 2020, 216-227. magiran.com/p2166588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال