ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سارا قیصری گودرزی، عزت الله قدم پور، مریم قربانی، حافظ پادروند، (1399). اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین فردی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 11(2)، 37-47. magiran.com/p2166606
Sara Qesari Goodarzi, Ezatolah Ghadampour, Maryam Ghorbani, Hafez Padervand , (2020). Effectiveness of group-based positive thinking training on social adjustment and reducing the interpersonal sensitivity of students with mathematical disorder, Empowering Exceptional Children, 11(2), 37-47. magiran.com/p2166606
سارا قیصری گودرزی، عزت الله قدم پور، مریم قربانی، حافظ پادروند، اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین فردی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 1399؛ 11(2): 37-47. magiran.com/p2166606
Sara Qesari Goodarzi, Ezatolah Ghadampour, Maryam Ghorbani, Hafez Padervand , Effectiveness of group-based positive thinking training on social adjustment and reducing the interpersonal sensitivity of students with mathematical disorder, Empowering Exceptional Children, 2020; 11(2): 37-47. magiran.com/p2166606
سارا قیصری گودرزی، عزت الله قدم پور، مریم قربانی، حافظ پادروند، "اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین فردی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی"، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی 11، شماره 2 (1399): 37-47. magiran.com/p2166606
Sara Qesari Goodarzi, Ezatolah Ghadampour, Maryam Ghorbani, Hafez Padervand , "Effectiveness of group-based positive thinking training on social adjustment and reducing the interpersonal sensitivity of students with mathematical disorder", Empowering Exceptional Children 11, no.2 (2020): 37-47. magiran.com/p2166606
سارا قیصری گودرزی، عزت الله قدم پور، مریم قربانی، حافظ پادروند، (1399). 'اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین فردی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی'، نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 11(2)، صص.37-47. magiran.com/p2166606
Sara Qesari Goodarzi, Ezatolah Ghadampour, Maryam Ghorbani, Hafez Padervand , (2020). 'Effectiveness of group-based positive thinking training on social adjustment and reducing the interpersonal sensitivity of students with mathematical disorder', Empowering Exceptional Children, 11(2), pp.37-47. magiran.com/p2166606
سارا قیصری گودرزی؛ عزت الله قدم پور؛ مریم قربانی؛ حافظ پادروند. "اثربخشی آموزش مثبت اندیشی به شیوه گروهی بر سازگاری اجتماعی و کاهش حساسیت بین فردی دانش آموزان دارای اختلال ریاضی". نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی، 11 ،2 ، 1399، 37-47. magiran.com/p2166606
Sara Qesari Goodarzi; Ezatolah Ghadampour; Maryam Ghorbani; Hafez Padervand . "Effectiveness of group-based positive thinking training on social adjustment and reducing the interpersonal sensitivity of students with mathematical disorder", Empowering Exceptional Children, 11, 2, 2020, 37-47. magiran.com/p2166606
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال