ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمانه غفوری خرانق، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، (1398). چالش ها و راه‏کارهای اصلاحی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان با استفاده از مدل DPSIR، مجله اکو هیدرولوژی، 6(4)، 1029-1043. magiran.com/p2166764
Samaneh Ghafoori Kharanagh, Mohammad Ebrahim Banihabib, Saman Javadi, (2019). Challenges and solutions for the Groundwater Governance in Yazd-Ardakan Plain using DPSIR, Iranian Journal of Eco Hydrology, 6(4), 1029-1043. magiran.com/p2166764
سمانه غفوری خرانق، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، چالش ها و راه‏کارهای اصلاحی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان با استفاده از مدل DPSIR. مجله اکو هیدرولوژی، 1398؛ 6(4): 1029-1043. magiran.com/p2166764
Samaneh Ghafoori Kharanagh, Mohammad Ebrahim Banihabib, Saman Javadi, Challenges and solutions for the Groundwater Governance in Yazd-Ardakan Plain using DPSIR, Iranian Journal of Eco Hydrology, 2019; 6(4): 1029-1043. magiran.com/p2166764
سمانه غفوری خرانق، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، "چالش ها و راه‏کارهای اصلاحی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان با استفاده از مدل DPSIR"، مجله اکو هیدرولوژی 6، شماره 4 (1398): 1029-1043. magiran.com/p2166764
Samaneh Ghafoori Kharanagh, Mohammad Ebrahim Banihabib, Saman Javadi, "Challenges and solutions for the Groundwater Governance in Yazd-Ardakan Plain using DPSIR", Iranian Journal of Eco Hydrology 6, no.4 (2019): 1029-1043. magiran.com/p2166764
سمانه غفوری خرانق، محمدابراهیم بنی حبیب، سامان جوادی، (1398). 'چالش ها و راه‏کارهای اصلاحی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان با استفاده از مدل DPSIR'، مجله اکو هیدرولوژی، 6(4)، صص.1029-1043. magiran.com/p2166764
Samaneh Ghafoori Kharanagh, Mohammad Ebrahim Banihabib, Saman Javadi, (2019). 'Challenges and solutions for the Groundwater Governance in Yazd-Ardakan Plain using DPSIR', Iranian Journal of Eco Hydrology, 6(4), pp.1029-1043. magiran.com/p2166764
سمانه غفوری خرانق؛ محمدابراهیم بنی حبیب؛ سامان جوادی. "چالش ها و راه‏کارهای اصلاحی حکمرانی آب زیرزمینی در دشت یزد-اردکان با استفاده از مدل DPSIR". مجله اکو هیدرولوژی، 6 ،4 ، 1398، 1029-1043. magiran.com/p2166764
Samaneh Ghafoori Kharanagh; Mohammad Ebrahim Banihabib; Saman Javadi. "Challenges and solutions for the Groundwater Governance in Yazd-Ardakan Plain using DPSIR", Iranian Journal of Eco Hydrology, 6, 4, 2019, 1029-1043. magiran.com/p2166764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال