ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا محقق، مهدی ولیخان انارکی، سعید فرزین، (1399). مدلسازی پارامترهای کیفی (هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول) رودخانه کارون در ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات با بهره گیری از روش های مبتنی بر داده کاوی، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 13(1)، 101-120. magiran.com/p2166838
Alireza Mohaghegh, Mahdi Valikhan Anaraki, Saeed Farzin, (2020). Modeling of qualitative parameters (Electrical conductivity and total dissolved solids) of Karun River at Mollasani, Ahvaz and Farsiat stations using data mining methods, Iranian Journal of Health and Environment, 13(1), 101-120. magiran.com/p2166838
علیرضا محقق، مهدی ولیخان انارکی، سعید فرزین، مدلسازی پارامترهای کیفی (هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول) رودخانه کارون در ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات با بهره گیری از روش های مبتنی بر داده کاوی. فصلنامه سلامت و محیط زیست، 1399؛ 13(1): 101-120. magiran.com/p2166838
Alireza Mohaghegh, Mahdi Valikhan Anaraki, Saeed Farzin, Modeling of qualitative parameters (Electrical conductivity and total dissolved solids) of Karun River at Mollasani, Ahvaz and Farsiat stations using data mining methods, Iranian Journal of Health and Environment, 2020; 13(1): 101-120. magiran.com/p2166838
علیرضا محقق، مهدی ولیخان انارکی، سعید فرزین، "مدلسازی پارامترهای کیفی (هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول) رودخانه کارون در ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات با بهره گیری از روش های مبتنی بر داده کاوی"، فصلنامه سلامت و محیط زیست 13، شماره 1 (1399): 101-120. magiran.com/p2166838
Alireza Mohaghegh, Mahdi Valikhan Anaraki, Saeed Farzin, "Modeling of qualitative parameters (Electrical conductivity and total dissolved solids) of Karun River at Mollasani, Ahvaz and Farsiat stations using data mining methods", Iranian Journal of Health and Environment 13, no.1 (2020): 101-120. magiran.com/p2166838
علیرضا محقق، مهدی ولیخان انارکی، سعید فرزین، (1399). 'مدلسازی پارامترهای کیفی (هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول) رودخانه کارون در ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات با بهره گیری از روش های مبتنی بر داده کاوی'، فصلنامه سلامت و محیط زیست، 13(1)، صص.101-120. magiran.com/p2166838
Alireza Mohaghegh, Mahdi Valikhan Anaraki, Saeed Farzin, (2020). 'Modeling of qualitative parameters (Electrical conductivity and total dissolved solids) of Karun River at Mollasani, Ahvaz and Farsiat stations using data mining methods', Iranian Journal of Health and Environment, 13(1), pp.101-120. magiran.com/p2166838
علیرضا محقق؛ مهدی ولیخان انارکی؛ سعید فرزین. "مدلسازی پارامترهای کیفی (هدایت الکتریکی و کل مواد جامد محلول) رودخانه کارون در ایستگاه های ملاثانی، اهواز و فارسیات با بهره گیری از روش های مبتنی بر داده کاوی". فصلنامه سلامت و محیط زیست، 13 ،1 ، 1399، 101-120. magiran.com/p2166838
Alireza Mohaghegh; Mahdi Valikhan Anaraki; Saeed Farzin. "Modeling of qualitative parameters (Electrical conductivity and total dissolved solids) of Karun River at Mollasani, Ahvaz and Farsiat stations using data mining methods", Iranian Journal of Health and Environment, 13, 1, 2020, 101-120. magiran.com/p2166838
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال