ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه گرامی، حسین عظیمی، فرید بیکی، (1399). ارزیابی کارآیی قارچ‌کش‌‌های آمتوکترادین + دیمتومورف (Orvego® SC 525) و ماندی‌پروپامید + دیفنوکونازول (Carial Star® SC 500) در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار با عامل Pseudoperonospora cubensis، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، 26-37. magiran.com/p2166848
E. Gerami, H. Azimi , F. Beiki, (2020). Evaluation of the Efficacy of ametoctradin + dimethomorph (Orvego® SC 525) and mandipropamid + difenoconazole (Carial Star® SC 500) Fungicides against Cucumber Downy Mildew Disease, Caused by Pseudoperonospora cubensis, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), 26-37. magiran.com/p2166848
الهه گرامی، حسین عظیمی، فرید بیکی، ارزیابی کارآیی قارچ‌کش‌‌های آمتوکترادین + دیمتومورف (Orvego® SC 525) و ماندی‌پروپامید + دیفنوکونازول (Carial Star® SC 500) در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار با عامل Pseudoperonospora cubensis. نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1399؛ 6(1): 26-37. magiran.com/p2166848
E. Gerami, H. Azimi , F. Beiki, Evaluation of the Efficacy of ametoctradin + dimethomorph (Orvego® SC 525) and mandipropamid + difenoconazole (Carial Star® SC 500) Fungicides against Cucumber Downy Mildew Disease, Caused by Pseudoperonospora cubensis, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2020; 6(1): 26-37. magiran.com/p2166848
الهه گرامی، حسین عظیمی، فرید بیکی، "ارزیابی کارآیی قارچ‌کش‌‌های آمتوکترادین + دیمتومورف (Orvego® SC 525) و ماندی‌پروپامید + دیفنوکونازول (Carial Star® SC 500) در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار با عامل Pseudoperonospora cubensis"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1399): 26-37. magiran.com/p2166848
E. Gerami, H. Azimi , F. Beiki, "Evaluation of the Efficacy of ametoctradin + dimethomorph (Orvego® SC 525) and mandipropamid + difenoconazole (Carial Star® SC 500) Fungicides against Cucumber Downy Mildew Disease, Caused by Pseudoperonospora cubensis", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 6, no.1 (2020): 26-37. magiran.com/p2166848
الهه گرامی، حسین عظیمی، فرید بیکی، (1399). 'ارزیابی کارآیی قارچ‌کش‌‌های آمتوکترادین + دیمتومورف (Orvego® SC 525) و ماندی‌پروپامید + دیفنوکونازول (Carial Star® SC 500) در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار با عامل Pseudoperonospora cubensis'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، صص.26-37. magiran.com/p2166848
E. Gerami, H. Azimi , F. Beiki, (2020). 'Evaluation of the Efficacy of ametoctradin + dimethomorph (Orvego® SC 525) and mandipropamid + difenoconazole (Carial Star® SC 500) Fungicides against Cucumber Downy Mildew Disease, Caused by Pseudoperonospora cubensis', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), pp.26-37. magiran.com/p2166848
الهه گرامی؛ حسین عظیمی؛ فرید بیکی. "ارزیابی کارآیی قارچ‌کش‌‌های آمتوکترادین + دیمتومورف (Orvego® SC 525) و ماندی‌پروپامید + دیفنوکونازول (Carial Star® SC 500) در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیار با عامل Pseudoperonospora cubensis". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1399، 26-37. magiran.com/p2166848
E. Gerami; H. Azimi ; F. Beiki. "Evaluation of the Efficacy of ametoctradin + dimethomorph (Orvego® SC 525) and mandipropamid + difenoconazole (Carial Star® SC 500) Fungicides against Cucumber Downy Mildew Disease, Caused by Pseudoperonospora cubensis", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6, 1, 2020, 26-37. magiran.com/p2166848
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال