ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول مرزبان، احمد حیدری، عزیز شیخی گرجان، مریم کلانتری، حسین پارسا، (1399). کارآیی روشهای مختلف محلول‌پاشی آفت‌کش بیولوژیک،Bacillus thuringiensis، در کنترل بید کلم، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، 38-46. magiran.com/p2166849
R Marzban , Ahmad Heidari, Aziz Sheykhi Gorjan, Maryam Kalantari, Hosein Parsa, (2020). Efficiency of different Spraying techniques for microbial pesticide, Bacillus thuringiensis in controlling diamondback moth, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), 38-46. magiran.com/p2166849
رسول مرزبان، احمد حیدری، عزیز شیخی گرجان، مریم کلانتری، حسین پارسا، کارآیی روشهای مختلف محلول‌پاشی آفت‌کش بیولوژیک،Bacillus thuringiensis، در کنترل بید کلم. نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1399؛ 6(1): 38-46. magiran.com/p2166849
R Marzban , Ahmad Heidari, Aziz Sheykhi Gorjan, Maryam Kalantari, Hosein Parsa, Efficiency of different Spraying techniques for microbial pesticide, Bacillus thuringiensis in controlling diamondback moth, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2020; 6(1): 38-46. magiran.com/p2166849
رسول مرزبان، احمد حیدری، عزیز شیخی گرجان، مریم کلانتری، حسین پارسا، "کارآیی روشهای مختلف محلول‌پاشی آفت‌کش بیولوژیک،Bacillus thuringiensis، در کنترل بید کلم"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1399): 38-46. magiran.com/p2166849
R Marzban , Ahmad Heidari, Aziz Sheykhi Gorjan, Maryam Kalantari, Hosein Parsa, "Efficiency of different Spraying techniques for microbial pesticide, Bacillus thuringiensis in controlling diamondback moth", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 6, no.1 (2020): 38-46. magiran.com/p2166849
رسول مرزبان، احمد حیدری، عزیز شیخی گرجان، مریم کلانتری، حسین پارسا، (1399). 'کارآیی روشهای مختلف محلول‌پاشی آفت‌کش بیولوژیک،Bacillus thuringiensis، در کنترل بید کلم'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، صص.38-46. magiran.com/p2166849
R Marzban , Ahmad Heidari, Aziz Sheykhi Gorjan, Maryam Kalantari, Hosein Parsa, (2020). 'Efficiency of different Spraying techniques for microbial pesticide, Bacillus thuringiensis in controlling diamondback moth', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), pp.38-46. magiran.com/p2166849
رسول مرزبان؛ احمد حیدری؛ عزیز شیخی گرجان؛ مریم کلانتری؛ حسین پارسا. "کارآیی روشهای مختلف محلول‌پاشی آفت‌کش بیولوژیک،Bacillus thuringiensis، در کنترل بید کلم". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1399، 38-46. magiran.com/p2166849
R Marzban ; Ahmad Heidari; Aziz Sheykhi Gorjan; Maryam Kalantari; Hosein Parsa. "Efficiency of different Spraying techniques for microbial pesticide, Bacillus thuringiensis in controlling diamondback moth", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6, 1, 2020, 38-46. magiran.com/p2166849
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال