ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صدیقه اشتری، قدرت الله صباحی، خلیل طالبی جهرمی، (1399). مقایسه اثر حشره‌کشی چند ترکیب روی پارامترهای زیستی زنبور،Trichogramma brassicae، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، 47-61. magiran.com/p2166850
Sedighe Ashtari , Gh. A. Sabahi, Kh. Talebi Jahromi, (2020). Comparison of the Insecticidal Effect of Several Compounds on Biological Parameters of Trichogramma brassicae, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), 47-61. magiran.com/p2166850
صدیقه اشتری، قدرت الله صباحی، خلیل طالبی جهرمی، مقایسه اثر حشره‌کشی چند ترکیب روی پارامترهای زیستی زنبور،Trichogramma brassicae. نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1399؛ 6(1): 47-61. magiran.com/p2166850
Sedighe Ashtari , Gh. A. Sabahi, Kh. Talebi Jahromi, Comparison of the Insecticidal Effect of Several Compounds on Biological Parameters of Trichogramma brassicae, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2020; 6(1): 47-61. magiran.com/p2166850
صدیقه اشتری، قدرت الله صباحی، خلیل طالبی جهرمی، "مقایسه اثر حشره‌کشی چند ترکیب روی پارامترهای زیستی زنبور،Trichogramma brassicae"، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1399): 47-61. magiran.com/p2166850
Sedighe Ashtari , Gh. A. Sabahi, Kh. Talebi Jahromi, "Comparison of the Insecticidal Effect of Several Compounds on Biological Parameters of Trichogramma brassicae", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 6, no.1 (2020): 47-61. magiran.com/p2166850
صدیقه اشتری، قدرت الله صباحی، خلیل طالبی جهرمی، (1399). 'مقایسه اثر حشره‌کشی چند ترکیب روی پارامترهای زیستی زنبور،Trichogramma brassicae'، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، صص.47-61. magiran.com/p2166850
Sedighe Ashtari , Gh. A. Sabahi, Kh. Talebi Jahromi, (2020). 'Comparison of the Insecticidal Effect of Several Compounds on Biological Parameters of Trichogramma brassicae', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), pp.47-61. magiran.com/p2166850
صدیقه اشتری؛ قدرت الله صباحی؛ خلیل طالبی جهرمی. "مقایسه اثر حشره‌کشی چند ترکیب روی پارامترهای زیستی زنبور،Trichogramma brassicae". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1399، 47-61. magiran.com/p2166850
Sedighe Ashtari ; Gh. A. Sabahi; Kh. Talebi Jahromi. "Comparison of the Insecticidal Effect of Several Compounds on Biological Parameters of Trichogramma brassicae", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6, 1, 2020, 47-61. magiran.com/p2166850
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال