ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین خباز جلفایی، حسین کربلایی خیاوی، کاووس کشاورز، عباسعلی روانلو، (1399). بررسی کارآیی قارچ‌کش مایکلوبوتانیل (آتیس® WP 40%) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب درختی با عامل Venturia inaequalis ، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، 62-71. magiran.com/p2166851
H .Khabaz Jolfaee , H. Karbalaee Khiavi, K. Keshavarz, A. A. Ravanloo, (2020). Investigation on the Efficacy of myclobutanil (Atis® WP 40%) against Apple Scab Disease with the agent Venturia inaequalis, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), 62-71. magiran.com/p2166851
حسین خباز جلفایی، حسین کربلایی خیاوی، کاووس کشاورز، عباسعلی روانلو، بررسی کارآیی قارچ‌کش مایکلوبوتانیل (آتیس® WP 40%) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب درختی با عامل Venturia inaequalis . نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 1399؛ 6(1): 62-71. magiran.com/p2166851
H .Khabaz Jolfaee , H. Karbalaee Khiavi, K. Keshavarz, A. A. Ravanloo, Investigation on the Efficacy of myclobutanil (Atis® WP 40%) against Apple Scab Disease with the agent Venturia inaequalis, Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 2020; 6(1): 62-71. magiran.com/p2166851
حسین خباز جلفایی، حسین کربلایی خیاوی، کاووس کشاورز، عباسعلی روانلو، "بررسی کارآیی قارچ‌کش مایکلوبوتانیل (آتیس® WP 40%) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب درختی با عامل Venturia inaequalis "، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی 6، شماره 1 (1399): 62-71. magiran.com/p2166851
H .Khabaz Jolfaee , H. Karbalaee Khiavi, K. Keshavarz, A. A. Ravanloo, "Investigation on the Efficacy of myclobutanil (Atis® WP 40%) against Apple Scab Disease with the agent Venturia inaequalis", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences 6, no.1 (2020): 62-71. magiran.com/p2166851
حسین خباز جلفایی، حسین کربلایی خیاوی، کاووس کشاورز، عباسعلی روانلو، (1399). 'بررسی کارآیی قارچ‌کش مایکلوبوتانیل (آتیس® WP 40%) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب درختی با عامل Venturia inaequalis '، نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6(1)، صص.62-71. magiran.com/p2166851
H .Khabaz Jolfaee , H. Karbalaee Khiavi, K. Keshavarz, A. A. Ravanloo, (2020). 'Investigation on the Efficacy of myclobutanil (Atis® WP 40%) against Apple Scab Disease with the agent Venturia inaequalis', Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6(1), pp.62-71. magiran.com/p2166851
حسین خباز جلفایی؛ حسین کربلایی خیاوی؛ کاووس کشاورز؛ عباسعلی روانلو. "بررسی کارآیی قارچ‌کش مایکلوبوتانیل (آتیس® WP 40%) در کنترل بیماری لکه سیاه سیب درختی با عامل Venturia inaequalis ". نشریه آفت کش ها در علوم گیاه پزشکی، 6 ،1 ، 1399، 62-71. magiran.com/p2166851
H .Khabaz Jolfaee ; H. Karbalaee Khiavi; K. Keshavarz; A. A. Ravanloo. "Investigation on the Efficacy of myclobutanil (Atis® WP 40%) against Apple Scab Disease with the agent Venturia inaequalis", Journal of Pesticide in Plant Protection Sciences, 6, 1, 2020, 62-71. magiran.com/p2166851
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال