ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد احمدنیا، محمود جلالی، (1399). مسؤولیت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1(2)، 1-22. magiran.com/p2166904
Hamed Ahmadnia, Mahmood Jalali, (2020). Responsibility of a State in Connection with the Conduct of an International Organization, Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1(2), 1-22. magiran.com/p2166904
حامد احمدنیا، محمود جلالی، مسؤولیت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی. نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1399؛ 1(2): 1-22. magiran.com/p2166904
Hamed Ahmadnia, Mahmood Jalali, Responsibility of a State in Connection with the Conduct of an International Organization, Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 2020; 1(2): 1-22. magiran.com/p2166904
حامد احمدنیا، محمود جلالی، "مسؤولیت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی"، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای 1، شماره 2 (1399): 1-22. magiran.com/p2166904
Hamed Ahmadnia, Mahmood Jalali, "Responsibility of a State in Connection with the Conduct of an International Organization", Journal of Interdisciplinary Legal Researches 1, no.2 (2020): 1-22. magiran.com/p2166904
حامد احمدنیا، محمود جلالی، (1399). 'مسؤولیت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی'، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1(2)، صص.1-22. magiran.com/p2166904
Hamed Ahmadnia, Mahmood Jalali, (2020). 'Responsibility of a State in Connection with the Conduct of an International Organization', Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1(2), pp.1-22. magiran.com/p2166904
حامد احمدنیا؛ محمود جلالی. "مسؤولیت دولت‌ها در ارتباط با اعمال سازمان های بین المللی". نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1 ،2 ، 1399، 1-22. magiran.com/p2166904
Hamed Ahmadnia; Mahmood Jalali. "Responsibility of a State in Connection with the Conduct of an International Organization", Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1, 2, 2020, 1-22. magiran.com/p2166904
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال