ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید ولی‌ نور اشرف‌الدین، حسن حاجی‌تبار فیروزجایی، (1399). ملاحظات اخلاقی مربوط به دادرسی جرایم تروریستی در حقوق ایران و آمریکا، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1(2)، 35-49. magiran.com/p2166906
Seyed Vali Noorashrafoddin, Hasan Hajitabar Firoozjai, (2020). Ethical Considerations In Dealing With Terrorist Crimes In Iran And U.S. Law, Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1(2), 35-49. magiran.com/p2166906
سید ولی‌ نور اشرف‌الدین، حسن حاجی‌تبار فیروزجایی، ملاحظات اخلاقی مربوط به دادرسی جرایم تروریستی در حقوق ایران و آمریکا. نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1399؛ 1(2): 35-49. magiran.com/p2166906
Seyed Vali Noorashrafoddin, Hasan Hajitabar Firoozjai, Ethical Considerations In Dealing With Terrorist Crimes In Iran And U.S. Law, Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 2020; 1(2): 35-49. magiran.com/p2166906
سید ولی‌ نور اشرف‌الدین، حسن حاجی‌تبار فیروزجایی، "ملاحظات اخلاقی مربوط به دادرسی جرایم تروریستی در حقوق ایران و آمریکا"، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای 1، شماره 2 (1399): 35-49. magiran.com/p2166906
Seyed Vali Noorashrafoddin, Hasan Hajitabar Firoozjai, "Ethical Considerations In Dealing With Terrorist Crimes In Iran And U.S. Law", Journal of Interdisciplinary Legal Researches 1, no.2 (2020): 35-49. magiran.com/p2166906
سید ولی‌ نور اشرف‌الدین، حسن حاجی‌تبار فیروزجایی، (1399). 'ملاحظات اخلاقی مربوط به دادرسی جرایم تروریستی در حقوق ایران و آمریکا'، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1(2)، صص.35-49. magiran.com/p2166906
Seyed Vali Noorashrafoddin, Hasan Hajitabar Firoozjai, (2020). 'Ethical Considerations In Dealing With Terrorist Crimes In Iran And U.S. Law', Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1(2), pp.35-49. magiran.com/p2166906
سید ولی‌ نور اشرف‌الدین؛ حسن حاجی‌تبار فیروزجایی. "ملاحظات اخلاقی مربوط به دادرسی جرایم تروریستی در حقوق ایران و آمریکا". نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1 ،2 ، 1399، 35-49. magiran.com/p2166906
Seyed Vali Noorashrafoddin; Hasan Hajitabar Firoozjai. "Ethical Considerations In Dealing With Terrorist Crimes In Iran And U.S. Law", Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1, 2, 2020, 35-49. magiran.com/p2166906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال