ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین حیدری منور، صادق مهردوست، (1399). انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1(2)، 51-65. magiran.com/p2166907
Hossein Heidari Monavar, Sadegh Mehrdoust, (2020). Passing of Risk in the Contract of Carriage of Goods Sold, Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1(2), 51-65. magiran.com/p2166907
حسین حیدری منور، صادق مهردوست، انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده. نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1399؛ 1(2): 51-65. magiran.com/p2166907
Hossein Heidari Monavar, Sadegh Mehrdoust, Passing of Risk in the Contract of Carriage of Goods Sold, Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 2020; 1(2): 51-65. magiran.com/p2166907
حسین حیدری منور، صادق مهردوست، "انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده"، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای 1، شماره 2 (1399): 51-65. magiran.com/p2166907
Hossein Heidari Monavar, Sadegh Mehrdoust, "Passing of Risk in the Contract of Carriage of Goods Sold", Journal of Interdisciplinary Legal Researches 1, no.2 (2020): 51-65. magiran.com/p2166907
حسین حیدری منور، صادق مهردوست، (1399). 'انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده'، نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1(2)، صص.51-65. magiran.com/p2166907
Hossein Heidari Monavar, Sadegh Mehrdoust, (2020). 'Passing of Risk in the Contract of Carriage of Goods Sold', Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1(2), pp.51-65. magiran.com/p2166907
حسین حیدری منور؛ صادق مهردوست. "انتقال ضمان معاوضی در قرارداد حمل کالای فروخته شده". نشریه پژوهش های حقوقی میان رشته ای، 1 ،2 ، 1399، 51-65. magiran.com/p2166907
Hossein Heidari Monavar; Sadegh Mehrdoust. "Passing of Risk in the Contract of Carriage of Goods Sold", Journal of Interdisciplinary Legal Researches, 1, 2, 2020, 51-65. magiran.com/p2166907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال