ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سعیدی مهر، علی افضلی، جبار امینی، (1399). بررسی انتقادی ادله عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود، نشریه حکمت صدرایی، 8(2)، 65-74. magiran.com/p2166916
Jabbar Amini, Mohammad Saeeidimehr, Ali Afzali, (2020). A Critical Study of rational arguments Mulla Rajab Ali Tabrizi Existence on verbal Share, Journal of Sadra's wisdom, 8(2), 65-74. magiran.com/p2166916
محمد سعیدی مهر، علی افضلی، جبار امینی، بررسی انتقادی ادله عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود. نشریه حکمت صدرایی، 1399؛ 8(2): 65-74. magiran.com/p2166916
Jabbar Amini, Mohammad Saeeidimehr, Ali Afzali, A Critical Study of rational arguments Mulla Rajab Ali Tabrizi Existence on verbal Share, Journal of Sadra's wisdom, 2020; 8(2): 65-74. magiran.com/p2166916
محمد سعیدی مهر، علی افضلی، جبار امینی، "بررسی انتقادی ادله عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود"، نشریه حکمت صدرایی 8، شماره 2 (1399): 65-74. magiran.com/p2166916
Jabbar Amini, Mohammad Saeeidimehr, Ali Afzali, "A Critical Study of rational arguments Mulla Rajab Ali Tabrizi Existence on verbal Share", Journal of Sadra's wisdom 8, no.2 (2020): 65-74. magiran.com/p2166916
محمد سعیدی مهر، علی افضلی، جبار امینی، (1399). 'بررسی انتقادی ادله عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود'، نشریه حکمت صدرایی، 8(2)، صص.65-74. magiran.com/p2166916
Jabbar Amini, Mohammad Saeeidimehr, Ali Afzali, (2020). 'A Critical Study of rational arguments Mulla Rajab Ali Tabrizi Existence on verbal Share', Journal of Sadra's wisdom, 8(2), pp.65-74. magiran.com/p2166916
محمد سعیدی مهر؛ علی افضلی؛ جبار امینی. "بررسی انتقادی ادله عقلی ملارجبعلی تبریزی بر اشتراک لفظی وجود". نشریه حکمت صدرایی، 8 ،2 ، 1399، 65-74. magiran.com/p2166916
Jabbar Amini; Mohammad Saeeidimehr; Ali Afzali. "A Critical Study of rational arguments Mulla Rajab Ali Tabrizi Existence on verbal Share", Journal of Sadra's wisdom, 8, 2, 2020, 65-74. magiran.com/p2166916
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال