ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حبیب احمدی، حمید حیدری، محمدتقی ایمان، اسفندیار غفاری نسب، (1398). واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 25(101)، 15-32. magiran.com/p2167517
Habib Ahmadi, Hamid Heidary , MohammadTaqi Iman, Esfandiar Ghafarinasab, (2020). Methodological Analysis in Iranian Sociological Research, Metodology of Sicial Science and Humanities, 25(101), 15-32. magiran.com/p2167517
حبیب احمدی، حمید حیدری، محمدتقی ایمان، اسفندیار غفاری نسب، واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 1398؛ 25(101): 15-32. magiran.com/p2167517
Habib Ahmadi, Hamid Heidary , MohammadTaqi Iman, Esfandiar Ghafarinasab, Methodological Analysis in Iranian Sociological Research, Metodology of Sicial Science and Humanities, 2020; 25(101): 15-32. magiran.com/p2167517
حبیب احمدی، حمید حیدری، محمدتقی ایمان، اسفندیار غفاری نسب، "واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران"، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 25، شماره 101 (1398): 15-32. magiran.com/p2167517
Habib Ahmadi, Hamid Heidary , MohammadTaqi Iman, Esfandiar Ghafarinasab, "Methodological Analysis in Iranian Sociological Research", Metodology of Sicial Science and Humanities 25, no.101 (2020): 15-32. magiran.com/p2167517
حبیب احمدی، حمید حیدری، محمدتقی ایمان، اسفندیار غفاری نسب، (1398). 'واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران'، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 25(101)، صص.15-32. magiran.com/p2167517
Habib Ahmadi, Hamid Heidary , MohammadTaqi Iman, Esfandiar Ghafarinasab, (2020). 'Methodological Analysis in Iranian Sociological Research', Metodology of Sicial Science and Humanities, 25(101), pp.15-32. magiran.com/p2167517
حبیب احمدی؛ حمید حیدری؛ محمدتقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب. "واکاوی روش شناسی در پژوهش های جامعه شناختی ایران". فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 25 ،101 ، 1398، 15-32. magiran.com/p2167517
Habib Ahmadi; Hamid Heidary ; MohammadTaqi Iman; Esfandiar Ghafarinasab. "Methodological Analysis in Iranian Sociological Research", Metodology of Sicial Science and Humanities, 25, 101, 2020, 15-32. magiran.com/p2167517
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال