ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی نصیری، (1398). مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 25(101)، 67-88. magiran.com/p2167520
Mahdi Nasiri , (2020). Introduction to the Grounded Theory Method in Theory Building, Studying the Theories of Seminary Scholars on the Development of New Technologies, Metodology of Sicial Science and Humanities, 25(101), 67-88. magiran.com/p2167520
مهدی نصیری، مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین. فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 1398؛ 25(101): 67-88. magiran.com/p2167520
Mahdi Nasiri , Introduction to the Grounded Theory Method in Theory Building, Studying the Theories of Seminary Scholars on the Development of New Technologies, Metodology of Sicial Science and Humanities, 2020; 25(101): 67-88. magiran.com/p2167520
مهدی نصیری، "مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین"، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی 25، شماره 101 (1398): 67-88. magiran.com/p2167520
Mahdi Nasiri , "Introduction to the Grounded Theory Method in Theory Building, Studying the Theories of Seminary Scholars on the Development of New Technologies", Metodology of Sicial Science and Humanities 25, no.101 (2020): 67-88. magiran.com/p2167520
مهدی نصیری، (1398). 'مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین'، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 25(101)، صص.67-88. magiran.com/p2167520
Mahdi Nasiri , (2020). 'Introduction to the Grounded Theory Method in Theory Building, Studying the Theories of Seminary Scholars on the Development of New Technologies', Metodology of Sicial Science and Humanities, 25(101), pp.67-88. magiran.com/p2167520
مهدی نصیری. "مقدمه‎ای بر روش نظریه بنیانی در نظریه‎سازی؛ مطالعه نظریه‎های اندیشمندان حوزه علمیه نسبت به توسعه و پیشرفت فناوری‎های نوین". فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، 25 ،101 ، 1398، 67-88. magiran.com/p2167520
Mahdi Nasiri . "Introduction to the Grounded Theory Method in Theory Building, Studying the Theories of Seminary Scholars on the Development of New Technologies", Metodology of Sicial Science and Humanities, 25, 101, 2020, 67-88. magiran.com/p2167520
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال