ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نیکزاد عیسی زاده، محسن پور محمد، رضا الله دادی، سید محسن حسینی دهنوی، (1399). بررسی علمی،فقهی«تشریح جسدمیت مسلمان»، نشریه قرآن و طب، 5(1)، 16. magiran.com/p2167710
Nikzad Eisazadeh, Mohsen Pourmohammad, Reza Allahdadi, Seyyed Mohsen Hoseinidehnavi, (2020). Scientific and jurisprudential study»Anatomy of a Muslim dead body«, Journal of Quran and Medicine, 5(1), 16. magiran.com/p2167710
نیکزاد عیسی زاده، محسن پور محمد، رضا الله دادی، سید محسن حسینی دهنوی، بررسی علمی،فقهی«تشریح جسدمیت مسلمان». نشریه قرآن و طب، 1399؛ 5(1): 16. magiran.com/p2167710
Nikzad Eisazadeh, Mohsen Pourmohammad, Reza Allahdadi, Seyyed Mohsen Hoseinidehnavi, Scientific and jurisprudential study»Anatomy of a Muslim dead body«, Journal of Quran and Medicine, 2020; 5(1): 16. magiran.com/p2167710
نیکزاد عیسی زاده، محسن پور محمد، رضا الله دادی، سید محسن حسینی دهنوی، "بررسی علمی،فقهی«تشریح جسدمیت مسلمان»"، نشریه قرآن و طب 5، شماره 1 (1399): 16. magiran.com/p2167710
Nikzad Eisazadeh, Mohsen Pourmohammad, Reza Allahdadi, Seyyed Mohsen Hoseinidehnavi, "Scientific and jurisprudential study»Anatomy of a Muslim dead body«", Journal of Quran and Medicine 5, no.1 (2020): 16. magiran.com/p2167710
نیکزاد عیسی زاده، محسن پور محمد، رضا الله دادی، سید محسن حسینی دهنوی، (1399). 'بررسی علمی،فقهی«تشریح جسدمیت مسلمان»'، نشریه قرآن و طب، 5(1)، صص.16. magiran.com/p2167710
Nikzad Eisazadeh, Mohsen Pourmohammad, Reza Allahdadi, Seyyed Mohsen Hoseinidehnavi, (2020). 'Scientific and jurisprudential study»Anatomy of a Muslim dead body«', Journal of Quran and Medicine, 5(1), pp.16. magiran.com/p2167710
نیکزاد عیسی زاده؛ محسن پور محمد؛ رضا الله دادی؛ سید محسن حسینی دهنوی. "بررسی علمی،فقهی«تشریح جسدمیت مسلمان»". نشریه قرآن و طب، 5 ،1 ، 1399، 16. magiran.com/p2167710
Nikzad Eisazadeh; Mohsen Pourmohammad; Reza Allahdadi; Seyyed Mohsen Hoseinidehnavi. "Scientific and jurisprudential study»Anatomy of a Muslim dead body«", Journal of Quran and Medicine, 5, 1, 2020, 16. magiran.com/p2167710
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال