ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سلمان رضوان خواه، اکبر صالحی، سید مرتضی سجادی، (1399). مسئولیت های اجتماعی انسان از منظر امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آن ها، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 8(1)، 7-35. magiran.com/p2168527
Salman Rezvankhah , Akbar Salehi, Seyyed Morteza Sajjadi, (2020). Human Social Responsibilities from the Perspective of Imam Ali, with Emphasis on Nahj al-Balaghah and the Role of Education in Their Realization, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 8(1), 7-35. magiran.com/p2168527
سلمان رضوان خواه، اکبر صالحی، سید مرتضی سجادی، مسئولیت های اجتماعی انسان از منظر امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آن ها. فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 1399؛ 8(1): 7-35. magiran.com/p2168527
Salman Rezvankhah , Akbar Salehi, Seyyed Morteza Sajjadi, Human Social Responsibilities from the Perspective of Imam Ali, with Emphasis on Nahj al-Balaghah and the Role of Education in Their Realization, The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 2020; 8(1): 7-35. magiran.com/p2168527
سلمان رضوان خواه، اکبر صالحی، سید مرتضی سجادی، "مسئولیت های اجتماعی انسان از منظر امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آن ها"، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی 8، شماره 1 (1399): 7-35. magiran.com/p2168527
Salman Rezvankhah , Akbar Salehi, Seyyed Morteza Sajjadi, "Human Social Responsibilities from the Perspective of Imam Ali, with Emphasis on Nahj al-Balaghah and the Role of Education in Their Realization", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies 8, no.1 (2020): 7-35. magiran.com/p2168527
سلمان رضوان خواه، اکبر صالحی، سید مرتضی سجادی، (1399). 'مسئولیت های اجتماعی انسان از منظر امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آن ها'، فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 8(1)، صص.7-35. magiran.com/p2168527
Salman Rezvankhah , Akbar Salehi, Seyyed Morteza Sajjadi, (2020). 'Human Social Responsibilities from the Perspective of Imam Ali, with Emphasis on Nahj al-Balaghah and the Role of Education in Their Realization', The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 8(1), pp.7-35. magiran.com/p2168527
سلمان رضوان خواه؛ اکبر صالحی؛ سید مرتضی سجادی. "مسئولیت های اجتماعی انسان از منظر امام علی (ع) با تاکید بر نهج البلاغه و نقش تعلیم و تربیت در تحقق آن ها". فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی، 8 ،1 ، 1399، 7-35. magiran.com/p2168527
Salman Rezvankhah ; Akbar Salehi; Seyyed Morteza Sajjadi. "Human Social Responsibilities from the Perspective of Imam Ali, with Emphasis on Nahj al-Balaghah and the Role of Education in Their Realization", The Quarterly Journal of Islam and Social Studies, 8, 1, 2020, 7-35. magiran.com/p2168527
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال