ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احمت چالیک ، (1399). ارزیابی پلتفرم های رسانه های اجتماعی با استفاده از روش های بهترین/بدترین و ویکور فازی: مطالعه موردی یک آژانس مسافرتی، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 13(4)، 645-672. magiran.com/p2168555
Ahmet Çalık , (2020). Evaluation of Social Media Platforms Using Best-Worst Method and Fuzzy VIKOR Methods: A Case Study of Travel Agency, Iranian Journal of Management Studies, 13(4), 645-672. magiran.com/p2168555
احمت چالیک ، ارزیابی پلتفرم های رسانه های اجتماعی با استفاده از روش های بهترین/بدترین و ویکور فازی: مطالعه موردی یک آژانس مسافرتی. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 1399؛ 13(4): 645-672. magiran.com/p2168555
Ahmet Çalık , Evaluation of Social Media Platforms Using Best-Worst Method and Fuzzy VIKOR Methods: A Case Study of Travel Agency, Iranian Journal of Management Studies, 2020; 13(4): 645-672. magiran.com/p2168555
احمت چالیک ، "ارزیابی پلتفرم های رسانه های اجتماعی با استفاده از روش های بهترین/بدترین و ویکور فازی: مطالعه موردی یک آژانس مسافرتی"، مجله ایرانی مطالعات مدیریت 13، شماره 4 (1399): 645-672. magiran.com/p2168555
Ahmet Çalık , "Evaluation of Social Media Platforms Using Best-Worst Method and Fuzzy VIKOR Methods: A Case Study of Travel Agency", Iranian Journal of Management Studies 13, no.4 (2020): 645-672. magiran.com/p2168555
احمت چالیک ، (1399). 'ارزیابی پلتفرم های رسانه های اجتماعی با استفاده از روش های بهترین/بدترین و ویکور فازی: مطالعه موردی یک آژانس مسافرتی'، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 13(4)، صص.645-672. magiran.com/p2168555
Ahmet Çalık , (2020). 'Evaluation of Social Media Platforms Using Best-Worst Method and Fuzzy VIKOR Methods: A Case Study of Travel Agency', Iranian Journal of Management Studies, 13(4), pp.645-672. magiran.com/p2168555
احمت چالیک . "ارزیابی پلتفرم های رسانه های اجتماعی با استفاده از روش های بهترین/بدترین و ویکور فازی: مطالعه موردی یک آژانس مسافرتی". مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 13 ،4 ، 1399، 645-672. magiran.com/p2168555
Ahmet Çalık . "Evaluation of Social Media Platforms Using Best-Worst Method and Fuzzy VIKOR Methods: A Case Study of Travel Agency", Iranian Journal of Management Studies, 13, 4, 2020, 645-672. magiran.com/p2168555
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال