ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهری عسکری، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی ‏گواری، (1399). اثر نانو ذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه (Medicago sativa L) تلقیح یافته با Rhizobium meliloti، مجله سلول و بافت، 11(1)، 25-43. magiran.com/p2168667
M. Askary, SM. Talebi, M. Shafieigavari, (2020). Effect of iron oxid nanoparticle on the growth and physiology of inoculated alfalfa (Medicago sativa L.) with Rhizobium meliloti, Journal of Cell &Tissue, 11(1), 25-43. magiran.com/p2168667
مهری عسکری، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی ‏گواری، اثر نانو ذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه (Medicago sativa L) تلقیح یافته با Rhizobium meliloti. مجله سلول و بافت، 1399؛ 11(1): 25-43. magiran.com/p2168667
M. Askary, SM. Talebi, M. Shafieigavari, Effect of iron oxid nanoparticle on the growth and physiology of inoculated alfalfa (Medicago sativa L.) with Rhizobium meliloti, Journal of Cell &Tissue, 2020; 11(1): 25-43. magiran.com/p2168667
مهری عسکری، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی ‏گواری، "اثر نانو ذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه (Medicago sativa L) تلقیح یافته با Rhizobium meliloti"، مجله سلول و بافت 11، شماره 1 (1399): 25-43. magiran.com/p2168667
M. Askary, SM. Talebi, M. Shafieigavari, "Effect of iron oxid nanoparticle on the growth and physiology of inoculated alfalfa (Medicago sativa L.) with Rhizobium meliloti", Journal of Cell &Tissue 11, no.1 (2020): 25-43. magiran.com/p2168667
مهری عسکری، سید مهدی طالبی، معصومه شفیعی ‏گواری، (1399). 'اثر نانو ذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه (Medicago sativa L) تلقیح یافته با Rhizobium meliloti'، مجله سلول و بافت، 11(1)، صص.25-43. magiran.com/p2168667
M. Askary, SM. Talebi, M. Shafieigavari, (2020). 'Effect of iron oxid nanoparticle on the growth and physiology of inoculated alfalfa (Medicago sativa L.) with Rhizobium meliloti', Journal of Cell &Tissue, 11(1), pp.25-43. magiran.com/p2168667
مهری عسکری؛ سید مهدی طالبی؛ معصومه شفیعی ‏گواری. "اثر نانو ذرات اکسیدآهن بر رشد و فیزیولوژی گیاه یونجه (Medicago sativa L) تلقیح یافته با Rhizobium meliloti". مجله سلول و بافت، 11 ،1 ، 1399، 25-43. magiran.com/p2168667
M. Askary; SM. Talebi; M. Shafieigavari. "Effect of iron oxid nanoparticle on the growth and physiology of inoculated alfalfa (Medicago sativa L.) with Rhizobium meliloti", Journal of Cell &Tissue, 11, 1, 2020, 25-43. magiran.com/p2168667
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال