ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الهه هوشمند، علیرضا رمزی، جمشید جمالی، علی وفایی نجار، لیلا قلندرابادی، بهاره بشروئی شرق، (1399). بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398، فصلنامه نوید نو، 23(74)، 1-9. magiran.com/p2168763
Elaheh Hooshmand, Alireza Ramzi, Jamshid Jamali, Ali Vafaee Najar , Leila Ghalandarabadi, Bahare Boshrouei Shargh, (2020). Investigating the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction in Health Insurance Staff of Khorasan Razavi Province-1989, Navid no, 23(74), 1-9. magiran.com/p2168763
الهه هوشمند، علیرضا رمزی، جمشید جمالی، علی وفایی نجار، لیلا قلندرابادی، بهاره بشروئی شرق، بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398. فصلنامه نوید نو، 1399؛ 23(74): 1-9. magiran.com/p2168763
Elaheh Hooshmand, Alireza Ramzi, Jamshid Jamali, Ali Vafaee Najar , Leila Ghalandarabadi, Bahare Boshrouei Shargh, Investigating the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction in Health Insurance Staff of Khorasan Razavi Province-1989, Navid no, 2020; 23(74): 1-9. magiran.com/p2168763
الهه هوشمند، علیرضا رمزی، جمشید جمالی، علی وفایی نجار، لیلا قلندرابادی، بهاره بشروئی شرق، "بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398"، فصلنامه نوید نو 23، شماره 74 (1399): 1-9. magiran.com/p2168763
Elaheh Hooshmand, Alireza Ramzi, Jamshid Jamali, Ali Vafaee Najar , Leila Ghalandarabadi, Bahare Boshrouei Shargh, "Investigating the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction in Health Insurance Staff of Khorasan Razavi Province-1989", Navid no 23, no.74 (2020): 1-9. magiran.com/p2168763
الهه هوشمند، علیرضا رمزی، جمشید جمالی، علی وفایی نجار، لیلا قلندرابادی، بهاره بشروئی شرق، (1399). 'بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398'، فصلنامه نوید نو، 23(74)، صص.1-9. magiran.com/p2168763
Elaheh Hooshmand, Alireza Ramzi, Jamshid Jamali, Ali Vafaee Najar , Leila Ghalandarabadi, Bahare Boshrouei Shargh, (2020). 'Investigating the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction in Health Insurance Staff of Khorasan Razavi Province-1989', Navid no, 23(74), pp.1-9. magiran.com/p2168763
الهه هوشمند؛ علیرضا رمزی؛ جمشید جمالی؛ علی وفایی نجار؛ لیلا قلندرابادی؛ بهاره بشروئی شرق. "بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی با رضایت شغلی در کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان خراسان رضوی در سال 1398". فصلنامه نوید نو، 23 ،74 ، 1399، 1-9. magiran.com/p2168763
Elaheh Hooshmand; Alireza Ramzi; Jamshid Jamali; Ali Vafaee Najar ; Leila Ghalandarabadi; Bahare Boshrouei Shargh. "Investigating the Relationship between Organizational Citizenship Behavior and Job Satisfaction in Health Insurance Staff of Khorasan Razavi Province-1989", Navid no, 23, 74, 2020, 1-9. magiran.com/p2168763
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال