ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زینب آزادیان، یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، (1399). مقایسه شاخص های منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پره ترم مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت، فصلنامه نوید نو، 23(74)، 10-18. magiran.com/p2168764
Zeinab Azadian, Yadolah Edalatpanah , Susan Rostampur, (2020). Comparison of Selected Blood Characteristics in Women with Vaginal Delivery and Preterm Labor Referred to the Maternity Ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran, Navid no, 23(74), 10-18. magiran.com/p2168764
زینب آزادیان، یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، مقایسه شاخص های منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پره ترم مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت. فصلنامه نوید نو، 1399؛ 23(74): 10-18. magiran.com/p2168764
Zeinab Azadian, Yadolah Edalatpanah , Susan Rostampur, Comparison of Selected Blood Characteristics in Women with Vaginal Delivery and Preterm Labor Referred to the Maternity Ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran, Navid no, 2020; 23(74): 10-18. magiran.com/p2168764
زینب آزادیان، یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، "مقایسه شاخص های منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پره ترم مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت"، فصلنامه نوید نو 23، شماره 74 (1399): 10-18. magiran.com/p2168764
Zeinab Azadian, Yadolah Edalatpanah , Susan Rostampur, "Comparison of Selected Blood Characteristics in Women with Vaginal Delivery and Preterm Labor Referred to the Maternity Ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran", Navid no 23, no.74 (2020): 10-18. magiran.com/p2168764
زینب آزادیان، یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، (1399). 'مقایسه شاخص های منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پره ترم مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت'، فصلنامه نوید نو، 23(74)، صص.10-18. magiran.com/p2168764
Zeinab Azadian, Yadolah Edalatpanah , Susan Rostampur, (2020). 'Comparison of Selected Blood Characteristics in Women with Vaginal Delivery and Preterm Labor Referred to the Maternity Ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran', Navid no, 23(74), pp.10-18. magiran.com/p2168764
زینب آزادیان؛ یدالله عدالت پناه؛ سوسن رستم پور. "مقایسه شاخص های منتخب خونی در زنان با زایمان ترم و پره ترم مراجعه کننده به زایشگاه بیمارستان امام خمینی (ره) دهدشت". فصلنامه نوید نو، 23 ،74 ، 1399، 10-18. magiran.com/p2168764
Zeinab Azadian; Yadolah Edalatpanah ; Susan Rostampur. "Comparison of Selected Blood Characteristics in Women with Vaginal Delivery and Preterm Labor Referred to the Maternity Ward of Imam Khomeini Hospital in Dehdasht, Iran", Navid no, 23, 74, 2020, 10-18. magiran.com/p2168764
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال