ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس حیدری، فاطمه حاجی آبادی، زهرا سادات منظری، (1399). زجر بی زبانی و تلاش برای ابراز نیاز در بیماران تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفی، فصلنامه نوید نو، 23(74)، 19-31. magiran.com/p2168765
Abbas Heidary, Fatemeh Hajiabadi , Zahra Sadat Manzari, (2020). The difficulty of being voiceless and attempt for expressing needs among conscious mechanical ventilation patients in ICU: a qualitative study, Navid no, 23(74), 19-31. magiran.com/p2168765
عباس حیدری، فاطمه حاجی آبادی، زهرا سادات منظری، زجر بی زبانی و تلاش برای ابراز نیاز در بیماران تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفی. فصلنامه نوید نو، 1399؛ 23(74): 19-31. magiran.com/p2168765
Abbas Heidary, Fatemeh Hajiabadi , Zahra Sadat Manzari, The difficulty of being voiceless and attempt for expressing needs among conscious mechanical ventilation patients in ICU: a qualitative study, Navid no, 2020; 23(74): 19-31. magiran.com/p2168765
عباس حیدری، فاطمه حاجی آبادی، زهرا سادات منظری، "زجر بی زبانی و تلاش برای ابراز نیاز در بیماران تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفی"، فصلنامه نوید نو 23، شماره 74 (1399): 19-31. magiran.com/p2168765
Abbas Heidary, Fatemeh Hajiabadi , Zahra Sadat Manzari, "The difficulty of being voiceless and attempt for expressing needs among conscious mechanical ventilation patients in ICU: a qualitative study", Navid no 23, no.74 (2020): 19-31. magiran.com/p2168765
عباس حیدری، فاطمه حاجی آبادی، زهرا سادات منظری، (1399). 'زجر بی زبانی و تلاش برای ابراز نیاز در بیماران تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفی'، فصلنامه نوید نو، 23(74)، صص.19-31. magiran.com/p2168765
Abbas Heidary, Fatemeh Hajiabadi , Zahra Sadat Manzari, (2020). 'The difficulty of being voiceless and attempt for expressing needs among conscious mechanical ventilation patients in ICU: a qualitative study', Navid no, 23(74), pp.19-31. magiran.com/p2168765
عباس حیدری؛ فاطمه حاجی آبادی؛ زهرا سادات منظری. "زجر بی زبانی و تلاش برای ابراز نیاز در بیماران تحت تهویه مکانیکی هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه: یک مطالعه کیفی". فصلنامه نوید نو، 23 ،74 ، 1399، 19-31. magiran.com/p2168765
Abbas Heidary; Fatemeh Hajiabadi ; Zahra Sadat Manzari. "The difficulty of being voiceless and attempt for expressing needs among conscious mechanical ventilation patients in ICU: a qualitative study", Navid no, 23, 74, 2020, 19-31. magiran.com/p2168765
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال