ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
احسان کشاورزی، سعید شاکریان، محسن قنبرزاده، (1399). تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتئین های پلاسما و آنزیم های کبدی مردان دارای کبد چرب: مطالعه ی نیمه تجربی، فصلنامه نوید نو، 23(74)، 32-43. magiran.com/p2168766
Ehsan Keshavarzi, Saeid Shakerian , Mohsen Ghanbarzadeh, (2020). Effect of Aerobic Exercise with Thymes Supplement on Plasma Lipoproteins and Liver Enzymes of Men with Fatty Liver: A Semi-experimental Study, Navid no, 23(74), 32-43. magiran.com/p2168766
احسان کشاورزی، سعید شاکریان، محسن قنبرزاده، تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتئین های پلاسما و آنزیم های کبدی مردان دارای کبد چرب: مطالعه ی نیمه تجربی. فصلنامه نوید نو، 1399؛ 23(74): 32-43. magiran.com/p2168766
Ehsan Keshavarzi, Saeid Shakerian , Mohsen Ghanbarzadeh, Effect of Aerobic Exercise with Thymes Supplement on Plasma Lipoproteins and Liver Enzymes of Men with Fatty Liver: A Semi-experimental Study, Navid no, 2020; 23(74): 32-43. magiran.com/p2168766
احسان کشاورزی، سعید شاکریان، محسن قنبرزاده، "تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتئین های پلاسما و آنزیم های کبدی مردان دارای کبد چرب: مطالعه ی نیمه تجربی"، فصلنامه نوید نو 23، شماره 74 (1399): 32-43. magiran.com/p2168766
Ehsan Keshavarzi, Saeid Shakerian , Mohsen Ghanbarzadeh, "Effect of Aerobic Exercise with Thymes Supplement on Plasma Lipoproteins and Liver Enzymes of Men with Fatty Liver: A Semi-experimental Study", Navid no 23, no.74 (2020): 32-43. magiran.com/p2168766
احسان کشاورزی، سعید شاکریان، محسن قنبرزاده، (1399). 'تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتئین های پلاسما و آنزیم های کبدی مردان دارای کبد چرب: مطالعه ی نیمه تجربی'، فصلنامه نوید نو، 23(74)، صص.32-43. magiran.com/p2168766
Ehsan Keshavarzi, Saeid Shakerian , Mohsen Ghanbarzadeh, (2020). 'Effect of Aerobic Exercise with Thymes Supplement on Plasma Lipoproteins and Liver Enzymes of Men with Fatty Liver: A Semi-experimental Study', Navid no, 23(74), pp.32-43. magiran.com/p2168766
احسان کشاورزی؛ سعید شاکریان؛ محسن قنبرزاده. "تاثیر تمرین هوازی همراه با مکمل آویشن بر لیپوپروتئین های پلاسما و آنزیم های کبدی مردان دارای کبد چرب: مطالعه ی نیمه تجربی". فصلنامه نوید نو، 23 ،74 ، 1399، 32-43. magiran.com/p2168766
Ehsan Keshavarzi; Saeid Shakerian ; Mohsen Ghanbarzadeh. "Effect of Aerobic Exercise with Thymes Supplement on Plasma Lipoproteins and Liver Enzymes of Men with Fatty Liver: A Semi-experimental Study", Navid no, 23, 74, 2020, 32-43. magiran.com/p2168766
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال