ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، ایمان پولادی، سجاد رجایی نژاد، (1399). ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (Prangos Ferulace) و بارهنگ (Plantago Major L) علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون تنی، فصلنامه نوید نو، 23(74)، 44-52. magiran.com/p2168767
Yadolah Edalatpanah, Susan Rostampur , Iman Pouladi, Sajjad Rajaeenejad, (2020). Evaluation of Antifungal Effects of Prangos ferulace and Plantago major L Plants Against Fluconazole-resistant Candida albicans Species in Extracorporeal Conditions, Navid no, 23(74), 44-52. magiran.com/p2168767
یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، ایمان پولادی، سجاد رجایی نژاد، ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (Prangos Ferulace) و بارهنگ (Plantago Major L) علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون تنی. فصلنامه نوید نو، 1399؛ 23(74): 44-52. magiran.com/p2168767
Yadolah Edalatpanah, Susan Rostampur , Iman Pouladi, Sajjad Rajaeenejad, Evaluation of Antifungal Effects of Prangos ferulace and Plantago major L Plants Against Fluconazole-resistant Candida albicans Species in Extracorporeal Conditions, Navid no, 2020; 23(74): 44-52. magiran.com/p2168767
یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، ایمان پولادی، سجاد رجایی نژاد، "ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (Prangos Ferulace) و بارهنگ (Plantago Major L) علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون تنی"، فصلنامه نوید نو 23، شماره 74 (1399): 44-52. magiran.com/p2168767
Yadolah Edalatpanah, Susan Rostampur , Iman Pouladi, Sajjad Rajaeenejad, "Evaluation of Antifungal Effects of Prangos ferulace and Plantago major L Plants Against Fluconazole-resistant Candida albicans Species in Extracorporeal Conditions", Navid no 23, no.74 (2020): 44-52. magiran.com/p2168767
یدالله عدالت پناه، سوسن رستم پور، ایمان پولادی، سجاد رجایی نژاد، (1399). 'ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (Prangos Ferulace) و بارهنگ (Plantago Major L) علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون تنی'، فصلنامه نوید نو، 23(74)، صص.44-52. magiran.com/p2168767
Yadolah Edalatpanah, Susan Rostampur , Iman Pouladi, Sajjad Rajaeenejad, (2020). 'Evaluation of Antifungal Effects of Prangos ferulace and Plantago major L Plants Against Fluconazole-resistant Candida albicans Species in Extracorporeal Conditions', Navid no, 23(74), pp.44-52. magiran.com/p2168767
یدالله عدالت پناه؛ سوسن رستم پور؛ ایمان پولادی؛ سجاد رجایی نژاد. "ارزیابی اثرات ضدقارچی گیاهان جاشیر (Prangos Ferulace) و بارهنگ (Plantago Major L) علیه گونه های کاندیدا آلبیکانس مقاوم به فلوکونازول در شرایط برون تنی". فصلنامه نوید نو، 23 ،74 ، 1399، 44-52. magiran.com/p2168767
Yadolah Edalatpanah; Susan Rostampur ; Iman Pouladi; Sajjad Rajaeenejad. "Evaluation of Antifungal Effects of Prangos ferulace and Plantago major L Plants Against Fluconazole-resistant Candida albicans Species in Extracorporeal Conditions", Navid no, 23, 74, 2020, 44-52. magiran.com/p2168767
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال