ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
معین کرمانی، پریسا پورفرخ، جمشید جمالی، (1399). بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سال 1399، فصلنامه نوید نو، 23(74)، 53-64. magiran.com/p2168768
Moein Kermani, Parisa Pourfarrokh, Jamshid Jamali , (2020). Assessment of the Level of Awareness of Students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID-19 Disease in 2020, Navid no, 23(74), 53-64. magiran.com/p2168768
معین کرمانی، پریسا پورفرخ، جمشید جمالی، بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سال 1399. فصلنامه نوید نو، 1399؛ 23(74): 53-64. magiran.com/p2168768
Moein Kermani, Parisa Pourfarrokh, Jamshid Jamali , Assessment of the Level of Awareness of Students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID-19 Disease in 2020, Navid no, 2020; 23(74): 53-64. magiran.com/p2168768
معین کرمانی، پریسا پورفرخ، جمشید جمالی، "بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سال 1399"، فصلنامه نوید نو 23، شماره 74 (1399): 53-64. magiran.com/p2168768
Moein Kermani, Parisa Pourfarrokh, Jamshid Jamali , "Assessment of the Level of Awareness of Students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID-19 Disease in 2020", Navid no 23, no.74 (2020): 53-64. magiran.com/p2168768
معین کرمانی، پریسا پورفرخ، جمشید جمالی، (1399). 'بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سال 1399'، فصلنامه نوید نو، 23(74)، صص.53-64. magiran.com/p2168768
Moein Kermani, Parisa Pourfarrokh, Jamshid Jamali , (2020). 'Assessment of the Level of Awareness of Students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID-19 Disease in 2020', Navid no, 23(74), pp.53-64. magiran.com/p2168768
معین کرمانی؛ پریسا پورفرخ؛ جمشید جمالی. "بررسی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد از بیماری کووید 19 در سال 1399". فصلنامه نوید نو، 23 ،74 ، 1399، 53-64. magiran.com/p2168768
Moein Kermani; Parisa Pourfarrokh; Jamshid Jamali . "Assessment of the Level of Awareness of Students of Mashhad University of Medical Sciences about COVID-19 Disease in 2020", Navid no, 23, 74, 2020, 53-64. magiran.com/p2168768
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال