ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی ماه پروی، محمد قاسمی نامقی، (1399). کاربرد چارچوب مفهومی بازاریابی اجتماعی در رفتارهای سلامت: مروری بر این رویکرد در ایران، فصلنامه نوید نو، 23(74)، 83-92. magiran.com/p2168771
Mehdi Mahparvi, Mohammad Ghasemi Namaghi , (2020). Application of the Conceptual Framework of Social Marketing in Health Behaviors: A Review of this Approach in Iran, Navid no, 23(74), 83-92. magiran.com/p2168771
مهدی ماه پروی، محمد قاسمی نامقی، کاربرد چارچوب مفهومی بازاریابی اجتماعی در رفتارهای سلامت: مروری بر این رویکرد در ایران. فصلنامه نوید نو، 1399؛ 23(74): 83-92. magiran.com/p2168771
Mehdi Mahparvi, Mohammad Ghasemi Namaghi , Application of the Conceptual Framework of Social Marketing in Health Behaviors: A Review of this Approach in Iran, Navid no, 2020; 23(74): 83-92. magiran.com/p2168771
مهدی ماه پروی، محمد قاسمی نامقی، "کاربرد چارچوب مفهومی بازاریابی اجتماعی در رفتارهای سلامت: مروری بر این رویکرد در ایران"، فصلنامه نوید نو 23، شماره 74 (1399): 83-92. magiran.com/p2168771
Mehdi Mahparvi, Mohammad Ghasemi Namaghi , "Application of the Conceptual Framework of Social Marketing in Health Behaviors: A Review of this Approach in Iran", Navid no 23, no.74 (2020): 83-92. magiran.com/p2168771
مهدی ماه پروی، محمد قاسمی نامقی، (1399). 'کاربرد چارچوب مفهومی بازاریابی اجتماعی در رفتارهای سلامت: مروری بر این رویکرد در ایران'، فصلنامه نوید نو، 23(74)، صص.83-92. magiran.com/p2168771
Mehdi Mahparvi, Mohammad Ghasemi Namaghi , (2020). 'Application of the Conceptual Framework of Social Marketing in Health Behaviors: A Review of this Approach in Iran', Navid no, 23(74), pp.83-92. magiran.com/p2168771
مهدی ماه پروی؛ محمد قاسمی نامقی. "کاربرد چارچوب مفهومی بازاریابی اجتماعی در رفتارهای سلامت: مروری بر این رویکرد در ایران". فصلنامه نوید نو، 23 ،74 ، 1399، 83-92. magiran.com/p2168771
Mehdi Mahparvi; Mohammad Ghasemi Namaghi . "Application of the Conceptual Framework of Social Marketing in Health Behaviors: A Review of this Approach in Iran", Navid no, 23, 74, 2020, 83-92. magiran.com/p2168771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال