ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور پیرانی، (1399). چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 9(2)، 21-41. magiran.com/p2168810
Mansour Pirani , (2020). A Hypertextual Investigation of the Presence of Diogenes in Iranian Literature with a Comparative Approach, Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 9(2), 21-41. magiran.com/p2168810
منصور پیرانی، چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی. پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 1399؛ 9(2): 21-41. magiran.com/p2168810
Mansour Pirani , A Hypertextual Investigation of the Presence of Diogenes in Iranian Literature with a Comparative Approach, Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 2020; 9(2): 21-41. magiran.com/p2168810
منصور پیرانی، "چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی"، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت 9، شماره 2 (1399): 21-41. magiran.com/p2168810
Mansour Pirani , "A Hypertextual Investigation of the Presence of Diogenes in Iranian Literature with a Comparative Approach", Journal of Literary Criticism and Rhetoric 9, no.2 (2020): 21-41. magiran.com/p2168810
منصور پیرانی، (1399). 'چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی'، پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 9(2)، صص.21-41. magiran.com/p2168810
Mansour Pirani , (2020). 'A Hypertextual Investigation of the Presence of Diogenes in Iranian Literature with a Comparative Approach', Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 9(2), pp.21-41. magiran.com/p2168810
منصور پیرانی. "چرخش فرهنگی عنصر یونانی در ادبیات ایرانی بررسی بیش متنی حضور دیوژن در ادبیات ایران با رویکرد ادبیات تطبیقی". پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت، 9 ،2 ، 1399، 21-41. magiran.com/p2168810
Mansour Pirani . "A Hypertextual Investigation of the Presence of Diogenes in Iranian Literature with a Comparative Approach", Journal of Literary Criticism and Rhetoric, 9, 2, 2020, 21-41. magiran.com/p2168810
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال