ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالعلی موسوی زاده، راضیه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نیکی وکیلی ظهیر، محسن ناصری، (1399). از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حیوانی و بالینی جهت درمان اعتیاد، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(75)، 4-16. magiran.com/p2168874
Abdolali Moosavyzadeh, Razieh Jafari Hajati, Farzaneh Ghaffari, Shabnam Khatami, Niki Vakili Zahir, Mohsen Naseri, (2020). From Datura stramonium L to Hab-o-shefa: manuscript, animal and clinical studies for the treatment of addiction, Journal of Medicinal Plants, 19(75), 4-16. magiran.com/p2168874
عبدالعلی موسوی زاده، راضیه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نیکی وکیلی ظهیر، محسن ناصری، از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حیوانی و بالینی جهت درمان اعتیاد. فصلنامه گیاهان دارویی، 1399؛ 19(75): 4-16. magiran.com/p2168874
Abdolali Moosavyzadeh, Razieh Jafari Hajati, Farzaneh Ghaffari, Shabnam Khatami, Niki Vakili Zahir, Mohsen Naseri, From Datura stramonium L to Hab-o-shefa: manuscript, animal and clinical studies for the treatment of addiction, Journal of Medicinal Plants, 2020; 19(75): 4-16. magiran.com/p2168874
عبدالعلی موسوی زاده، راضیه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نیکی وکیلی ظهیر، محسن ناصری، "از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حیوانی و بالینی جهت درمان اعتیاد"، فصلنامه گیاهان دارویی 19، شماره 75 (1399): 4-16. magiran.com/p2168874
Abdolali Moosavyzadeh, Razieh Jafari Hajati, Farzaneh Ghaffari, Shabnam Khatami, Niki Vakili Zahir, Mohsen Naseri, "From Datura stramonium L to Hab-o-shefa: manuscript, animal and clinical studies for the treatment of addiction", Journal of Medicinal Plants 19, no.75 (2020): 4-16. magiran.com/p2168874
عبدالعلی موسوی زاده، راضیه جعفری حاجتی، فرزانه غفاری، شبنم خاتمی، نیکی وکیلی ظهیر، محسن ناصری، (1399). 'از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حیوانی و بالینی جهت درمان اعتیاد'، فصلنامه گیاهان دارویی، 19(75)، صص.4-16. magiran.com/p2168874
Abdolali Moosavyzadeh, Razieh Jafari Hajati, Farzaneh Ghaffari, Shabnam Khatami, Niki Vakili Zahir, Mohsen Naseri, (2020). 'From Datura stramonium L to Hab-o-shefa: manuscript, animal and clinical studies for the treatment of addiction', Journal of Medicinal Plants, 19(75), pp.4-16. magiran.com/p2168874
عبدالعلی موسوی زاده؛ راضیه جعفری حاجتی؛ فرزانه غفاری؛ شبنم خاتمی؛ نیکی وکیلی ظهیر؛ محسن ناصری. "از تاتوره تا حب الشفا: مطالعات متون، حیوانی و بالینی جهت درمان اعتیاد". فصلنامه گیاهان دارویی، 19 ،75 ، 1399، 4-16. magiran.com/p2168874
Abdolali Moosavyzadeh; Razieh Jafari Hajati; Farzaneh Ghaffari; Shabnam Khatami; Niki Vakili Zahir; Mohsen Naseri. "From Datura stramonium L to Hab-o-shefa: manuscript, animal and clinical studies for the treatment of addiction", Journal of Medicinal Plants, 19, 75, 2020, 4-16. magiran.com/p2168874
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال