ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، (1399). رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تاکید بر روایت حفص از عاصم، نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 14(1)، 233-263. magiran.com/p2168999
Hamed Sharifinasab , Aliakbar Babayi, (2020). Akhfash's Approach to the Qera't (Quran Reading) in his Book ‘The Meanings of the Qur'an’, with an Emphasis on Hafs's Narration from Asim's Qera't, Quran and Hadith Studies, 14(1), 233-263. magiran.com/p2168999
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تاکید بر روایت حفص از عاصم. نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 1399؛ 14(1): 233-263. magiran.com/p2168999
Hamed Sharifinasab , Aliakbar Babayi, Akhfash's Approach to the Qera't (Quran Reading) in his Book ‘The Meanings of the Qur'an’, with an Emphasis on Hafs's Narration from Asim's Qera't, Quran and Hadith Studies, 2020; 14(1): 233-263. magiran.com/p2168999
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، "رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تاکید بر روایت حفص از عاصم"، نشریه مطالعات قرآن و حدیث 14، شماره 1 (1399): 233-263. magiran.com/p2168999
Hamed Sharifinasab , Aliakbar Babayi, "Akhfash's Approach to the Qera't (Quran Reading) in his Book ‘The Meanings of the Qur'an’, with an Emphasis on Hafs's Narration from Asim's Qera't", Quran and Hadith Studies 14, no.1 (2020): 233-263. magiran.com/p2168999
حامد شریفی نسب، علی اکبر بابایی، (1399). 'رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تاکید بر روایت حفص از عاصم'، نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 14(1)، صص.233-263. magiran.com/p2168999
Hamed Sharifinasab , Aliakbar Babayi, (2020). 'Akhfash's Approach to the Qera't (Quran Reading) in his Book ‘The Meanings of the Qur'an’, with an Emphasis on Hafs's Narration from Asim's Qera't', Quran and Hadith Studies, 14(1), pp.233-263. magiran.com/p2168999
حامد شریفی نسب؛ علی اکبر بابایی. "رویکرد اخفش به قرائت در کتاب معانی القرآن با تاکید بر روایت حفص از عاصم". نشریه مطالعات قرآن و حدیث، 14 ،1 ، 1399، 233-263. magiran.com/p2168999
Hamed Sharifinasab ; Aliakbar Babayi. "Akhfash's Approach to the Qera't (Quran Reading) in his Book ‘The Meanings of the Qur'an’, with an Emphasis on Hafs's Narration from Asim's Qera't", Quran and Hadith Studies, 14, 1, 2020, 233-263. magiran.com/p2168999
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال