ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شریف خالق پرست، سید تقی اخوان نیاکی، علینقی مشایخی، (1398). توسعه متدولوژی ایجاد مدل های شبیه سازی چندمقیاسی مختلط «عامل مبنا-پویاشناسی سیستم» در سازمان های یادگیرنده، نشریه مدیریت فردا، 18(58)، 177-190. magiran.com/p2169079
Alinaghi Mashayekhi, (2019). Extension of The development methodology for hybrid multi-scale AB-SD simulation modeling in learning organizations, Management tomorrow, 18(58), 177-190. magiran.com/p2169079
شریف خالق پرست، سید تقی اخوان نیاکی، علینقی مشایخی، توسعه متدولوژی ایجاد مدل های شبیه سازی چندمقیاسی مختلط «عامل مبنا-پویاشناسی سیستم» در سازمان های یادگیرنده. نشریه مدیریت فردا، 1398؛ 18(58): 177-190. magiran.com/p2169079
Alinaghi Mashayekhi, Extension of The development methodology for hybrid multi-scale AB-SD simulation modeling in learning organizations, Management tomorrow, 2019; 18(58): 177-190. magiran.com/p2169079
شریف خالق پرست، سید تقی اخوان نیاکی، علینقی مشایخی، "توسعه متدولوژی ایجاد مدل های شبیه سازی چندمقیاسی مختلط «عامل مبنا-پویاشناسی سیستم» در سازمان های یادگیرنده"، نشریه مدیریت فردا 18، شماره 58 (1398): 177-190. magiran.com/p2169079
Alinaghi Mashayekhi, "Extension of The development methodology for hybrid multi-scale AB-SD simulation modeling in learning organizations", Management tomorrow 18, no.58 (2019): 177-190. magiran.com/p2169079
شریف خالق پرست، سید تقی اخوان نیاکی، علینقی مشایخی، (1398). 'توسعه متدولوژی ایجاد مدل های شبیه سازی چندمقیاسی مختلط «عامل مبنا-پویاشناسی سیستم» در سازمان های یادگیرنده'، نشریه مدیریت فردا، 18(58)، صص.177-190. magiran.com/p2169079
Alinaghi Mashayekhi, (2019). 'Extension of The development methodology for hybrid multi-scale AB-SD simulation modeling in learning organizations', Management tomorrow, 18(58), pp.177-190. magiran.com/p2169079
شریف خالق پرست؛ سید تقی اخوان نیاکی؛ علینقی مشایخی. "توسعه متدولوژی ایجاد مدل های شبیه سازی چندمقیاسی مختلط «عامل مبنا-پویاشناسی سیستم» در سازمان های یادگیرنده". نشریه مدیریت فردا، 18 ،58 ، 1398، 177-190. magiran.com/p2169079
Alinaghi Mashayekhi. "Extension of The development methodology for hybrid multi-scale AB-SD simulation modeling in learning organizations", Management tomorrow, 18, 58, 2019, 177-190. magiran.com/p2169079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال