ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مختار فتحی، شهریار سعیدیان، کبری ورمقانی، (1399). بررسی اثرات سلنیت سدیم و نانوذرات ‏سلنیوم بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت ‏آنزیمی و فراسنجه‌های لیپیدی در نیمچه-‏های تخمگذار، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 9(1)، 21-27. magiran.com/p2169151
Mokhtar Fathi , Shahriar Saeidian, Kobra Varmaghani, (2020). Effects of selenite sodium and ‎selenium nanoparticles on ‎antioxidant status, enzymatic ‎activity and lipid plasma ‎parameters of Pullet Chicks, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 9(1), 21-27. magiran.com/p2169151
مختار فتحی، شهریار سعیدیان، کبری ورمقانی، بررسی اثرات سلنیت سدیم و نانوذرات ‏سلنیوم بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت ‏آنزیمی و فراسنجه‌های لیپیدی در نیمچه-‏های تخمگذار. فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 1399؛ 9(1): 21-27. magiran.com/p2169151
Mokhtar Fathi , Shahriar Saeidian, Kobra Varmaghani, Effects of selenite sodium and ‎selenium nanoparticles on ‎antioxidant status, enzymatic ‎activity and lipid plasma ‎parameters of Pullet Chicks, Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 2020; 9(1): 21-27. magiran.com/p2169151
مختار فتحی، شهریار سعیدیان، کبری ورمقانی، "بررسی اثرات سلنیت سدیم و نانوذرات ‏سلنیوم بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت ‏آنزیمی و فراسنجه‌های لیپیدی در نیمچه-‏های تخمگذار"، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی 9، شماره 1 (1399): 21-27. magiran.com/p2169151
Mokhtar Fathi , Shahriar Saeidian, Kobra Varmaghani, "Effects of selenite sodium and ‎selenium nanoparticles on ‎antioxidant status, enzymatic ‎activity and lipid plasma ‎parameters of Pullet Chicks", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology 9, no.1 (2020): 21-27. magiran.com/p2169151
مختار فتحی، شهریار سعیدیان، کبری ورمقانی، (1399). 'بررسی اثرات سلنیت سدیم و نانوذرات ‏سلنیوم بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت ‏آنزیمی و فراسنجه‌های لیپیدی در نیمچه-‏های تخمگذار'، فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 9(1)، صص.21-27. magiran.com/p2169151
Mokhtar Fathi , Shahriar Saeidian, Kobra Varmaghani, (2020). 'Effects of selenite sodium and ‎selenium nanoparticles on ‎antioxidant status, enzymatic ‎activity and lipid plasma ‎parameters of Pullet Chicks', Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 9(1), pp.21-27. magiran.com/p2169151
مختار فتحی؛ شهریار سعیدیان؛ کبری ورمقانی. "بررسی اثرات سلنیت سدیم و نانوذرات ‏سلنیوم بر وضعیت آنتی‌اکسیدانی، فعالیت ‏آنزیمی و فراسنجه‌های لیپیدی در نیمچه-‏های تخمگذار". فصلنامه زیست شناسی جانوری تجربی، 9 ،1 ، 1399، 21-27. magiran.com/p2169151
Mokhtar Fathi ; Shahriar Saeidian; Kobra Varmaghani. "Effects of selenite sodium and ‎selenium nanoparticles on ‎antioxidant status, enzymatic ‎activity and lipid plasma ‎parameters of Pullet Chicks", Quarterly Journal of Experimental Animal Biology, 9, 1, 2020, 21-27. magiran.com/p2169151
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال