ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ناهید سرلک، فائزه ناطقی، مهناز جلالوندی، (1399). طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی محیط زیستی بر اساس اسناد بالادستی در دوره اول متوسطه، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 8(4)، 55-72. magiran.com/p2169257
Nahid Sarlak, Faeze Nateghi , Mahnaz Jalalvani, (2020). Design and Validation of Environmental Curriculum Framework Based on Upstream documents in Middle school, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8(4), 55-72. magiran.com/p2169257
ناهید سرلک، فائزه ناطقی، مهناز جلالوندی، طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی محیط زیستی بر اساس اسناد بالادستی در دوره اول متوسطه. مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 1399؛ 8(4): 55-72. magiran.com/p2169257
Nahid Sarlak, Faeze Nateghi , Mahnaz Jalalvani, Design and Validation of Environmental Curriculum Framework Based on Upstream documents in Middle school, Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 2020; 8(4): 55-72. magiran.com/p2169257
ناهید سرلک، فائزه ناطقی، مهناز جلالوندی، "طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی محیط زیستی بر اساس اسناد بالادستی در دوره اول متوسطه"، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 8، شماره 4 (1399): 55-72. magiran.com/p2169257
Nahid Sarlak, Faeze Nateghi , Mahnaz Jalalvani, "Design and Validation of Environmental Curriculum Framework Based on Upstream documents in Middle school", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development 8, no.4 (2020): 55-72. magiran.com/p2169257
ناهید سرلک، فائزه ناطقی، مهناز جلالوندی، (1399). 'طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی محیط زیستی بر اساس اسناد بالادستی در دوره اول متوسطه'، مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 8(4)، صص.55-72. magiran.com/p2169257
Nahid Sarlak, Faeze Nateghi , Mahnaz Jalalvani, (2020). 'Design and Validation of Environmental Curriculum Framework Based on Upstream documents in Middle school', Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8(4), pp.55-72. magiran.com/p2169257
ناهید سرلک؛ فائزه ناطقی؛ مهناز جلالوندی. "طراحی و اعتبارسنجی چارچوب برنامه درسی محیط زیستی بر اساس اسناد بالادستی در دوره اول متوسطه". مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 8 ،4 ، 1399، 55-72. magiran.com/p2169257
Nahid Sarlak; Faeze Nateghi ; Mahnaz Jalalvani. "Design and Validation of Environmental Curriculum Framework Based on Upstream documents in Middle school", Quarterly Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 8, 4, 2020, 55-72. magiran.com/p2169257
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال