ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حنانه روشن بخش، محمود الله دادی سلمانی، مهدی گودرزوند، فرشته پورعبدالحسین، (1399). اثرات پیش درمانی با پیپرین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مغز و اختلال حافظه فضایی ناشی از تزریق لیزولسیتین در هیپوکامپ، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(188)، 1-16. magiran.com/p2169277
Hannaneh Roshanbakhsh, Mahmoud Elahdadi Salmani, Mahdi Goudarzvand, Fereshteh Pourabdolhossein, (2020). Effects of Piperine Pretreatment on Antioxidant Capacity and Spatial Memory Impairment Induced by Local Injection of Lysolecethin in Rat Hippocampus, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(188), 1-16. magiran.com/p2169277
حنانه روشن بخش، محمود الله دادی سلمانی، مهدی گودرزوند، فرشته پورعبدالحسین، اثرات پیش درمانی با پیپرین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مغز و اختلال حافظه فضایی ناشی از تزریق لیزولسیتین در هیپوکامپ. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1399؛ 30(188): 1-16. magiran.com/p2169277
Hannaneh Roshanbakhsh, Mahmoud Elahdadi Salmani, Mahdi Goudarzvand, Fereshteh Pourabdolhossein, Effects of Piperine Pretreatment on Antioxidant Capacity and Spatial Memory Impairment Induced by Local Injection of Lysolecethin in Rat Hippocampus, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 30(188): 1-16. magiran.com/p2169277
حنانه روشن بخش، محمود الله دادی سلمانی، مهدی گودرزوند، فرشته پورعبدالحسین، "اثرات پیش درمانی با پیپرین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مغز و اختلال حافظه فضایی ناشی از تزریق لیزولسیتین در هیپوکامپ"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 30، شماره 188 (1399): 1-16. magiran.com/p2169277
Hannaneh Roshanbakhsh, Mahmoud Elahdadi Salmani, Mahdi Goudarzvand, Fereshteh Pourabdolhossein, "Effects of Piperine Pretreatment on Antioxidant Capacity and Spatial Memory Impairment Induced by Local Injection of Lysolecethin in Rat Hippocampus", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 30, no.188 (2020): 1-16. magiran.com/p2169277
حنانه روشن بخش، محمود الله دادی سلمانی، مهدی گودرزوند، فرشته پورعبدالحسین، (1399). 'اثرات پیش درمانی با پیپرین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مغز و اختلال حافظه فضایی ناشی از تزریق لیزولسیتین در هیپوکامپ'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(188)، صص.1-16. magiran.com/p2169277
Hannaneh Roshanbakhsh, Mahmoud Elahdadi Salmani, Mahdi Goudarzvand, Fereshteh Pourabdolhossein, (2020). 'Effects of Piperine Pretreatment on Antioxidant Capacity and Spatial Memory Impairment Induced by Local Injection of Lysolecethin in Rat Hippocampus', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(188), pp.1-16. magiran.com/p2169277
حنانه روشن بخش؛ محمود الله دادی سلمانی؛ مهدی گودرزوند؛ فرشته پورعبدالحسین. "اثرات پیش درمانی با پیپرین بر ظرفیت آنتی اکسیدانی مغز و اختلال حافظه فضایی ناشی از تزریق لیزولسیتین در هیپوکامپ". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30 ،188 ، 1399، 1-16. magiran.com/p2169277
Hannaneh Roshanbakhsh; Mahmoud Elahdadi Salmani; Mahdi Goudarzvand; Fereshteh Pourabdolhossein. "Effects of Piperine Pretreatment on Antioxidant Capacity and Spatial Memory Impairment Induced by Local Injection of Lysolecethin in Rat Hippocampus", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30, 188, 2020, 1-16. magiran.com/p2169277
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال