ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نرجس جعفری، فروغ السادات حسینی مقدم امامی، محمدمهدی ناصحی، (1399). بررسی ریسک فاکتورهای عود تشنج در کودکان کم تر از 14 سال، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(188)، 81-88. magiran.com/p2169284
Narjes Jafari, Forough Sadat Hosseini Moghadam Emami, MohammadMahdi Nasehi, (2020). Evaluating Risk Factors for Recurrent Seizures in Children Younger than 14 Years Old, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(188), 81-88. magiran.com/p2169284
نرجس جعفری، فروغ السادات حسینی مقدم امامی، محمدمهدی ناصحی، بررسی ریسک فاکتورهای عود تشنج در کودکان کم تر از 14 سال. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1399؛ 30(188): 81-88. magiran.com/p2169284
Narjes Jafari, Forough Sadat Hosseini Moghadam Emami, MohammadMahdi Nasehi, Evaluating Risk Factors for Recurrent Seizures in Children Younger than 14 Years Old, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2020; 30(188): 81-88. magiran.com/p2169284
نرجس جعفری، فروغ السادات حسینی مقدم امامی، محمدمهدی ناصحی، "بررسی ریسک فاکتورهای عود تشنج در کودکان کم تر از 14 سال"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 30، شماره 188 (1399): 81-88. magiran.com/p2169284
Narjes Jafari, Forough Sadat Hosseini Moghadam Emami, MohammadMahdi Nasehi, "Evaluating Risk Factors for Recurrent Seizures in Children Younger than 14 Years Old", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 30, no.188 (2020): 81-88. magiran.com/p2169284
نرجس جعفری، فروغ السادات حسینی مقدم امامی، محمدمهدی ناصحی، (1399). 'بررسی ریسک فاکتورهای عود تشنج در کودکان کم تر از 14 سال'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30(188)، صص.81-88. magiran.com/p2169284
Narjes Jafari, Forough Sadat Hosseini Moghadam Emami, MohammadMahdi Nasehi, (2020). 'Evaluating Risk Factors for Recurrent Seizures in Children Younger than 14 Years Old', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30(188), pp.81-88. magiran.com/p2169284
نرجس جعفری؛ فروغ السادات حسینی مقدم امامی؛ محمدمهدی ناصحی. "بررسی ریسک فاکتورهای عود تشنج در کودکان کم تر از 14 سال". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 30 ،188 ، 1399، 81-88. magiran.com/p2169284
Narjes Jafari; Forough Sadat Hosseini Moghadam Emami; MohammadMahdi Nasehi. "Evaluating Risk Factors for Recurrent Seizures in Children Younger than 14 Years Old", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 30, 188, 2020, 81-88. magiran.com/p2169284
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال