ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا دانش کاظمی، مهناز ارثی، (1399). مروری بر کامپوزیت های متاکریلات و سیلوران بیس و عوامل موثر بر ریز نشت آن ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(6)، 2705-2719. magiran.com/p2169307
Alireza Daneshkazemi, Mahnaz Ersi, (2020). A Review of Silorane and Methacrylate Based Composites and Effective Factors on Microleakage of them, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(6), 2705-2719. magiran.com/p2169307
علیرضا دانش کاظمی، مهناز ارثی، مروری بر کامپوزیت های متاکریلات و سیلوران بیس و عوامل موثر بر ریز نشت آن ها. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1399؛ 28(6): 2705-2719. magiran.com/p2169307
Alireza Daneshkazemi, Mahnaz Ersi, A Review of Silorane and Methacrylate Based Composites and Effective Factors on Microleakage of them, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 28(6): 2705-2719. magiran.com/p2169307
علیرضا دانش کاظمی، مهناز ارثی، "مروری بر کامپوزیت های متاکریلات و سیلوران بیس و عوامل موثر بر ریز نشت آن ها"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 28، شماره 6 (1399): 2705-2719. magiran.com/p2169307
Alireza Daneshkazemi, Mahnaz Ersi, "A Review of Silorane and Methacrylate Based Composites and Effective Factors on Microleakage of them", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 28, no.6 (2020): 2705-2719. magiran.com/p2169307
علیرضا دانش کاظمی، مهناز ارثی، (1399). 'مروری بر کامپوزیت های متاکریلات و سیلوران بیس و عوامل موثر بر ریز نشت آن ها'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(6)، صص.2705-2719. magiran.com/p2169307
Alireza Daneshkazemi, Mahnaz Ersi, (2020). 'A Review of Silorane and Methacrylate Based Composites and Effective Factors on Microleakage of them', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(6), pp.2705-2719. magiran.com/p2169307
علیرضا دانش کاظمی؛ مهناز ارثی. "مروری بر کامپوزیت های متاکریلات و سیلوران بیس و عوامل موثر بر ریز نشت آن ها". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28 ،6 ، 1399، 2705-2719. magiran.com/p2169307
Alireza Daneshkazemi; Mahnaz Ersi. "A Review of Silorane and Methacrylate Based Composites and Effective Factors on Microleakage of them", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28, 6, 2020, 2705-2719. magiran.com/p2169307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال