ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیده زهرا حسینی سیسی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، محمدرضا دهقانی، (1399). بررسی ساختار عضلانی موش صحرایی قبل از یائسگی پس از انجام ورزش منظم مقاومتی و دریافت مکمل های ویتامین D و کلسیم، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(6)، 2742-2754. magiran.com/p2169310
Seyedeh Zahra Hosseini Sisi, MohammadAli Azarbayjani, MohammadReza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, MohammadReza Dehghani, (2020). Evaluation of Rat Muscle Structure in Pre-Menopausal Period after Regular Resistance Exercise and Taking Vitamin D and Calcium Supplements, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(6), 2742-2754. magiran.com/p2169310
سیده زهرا حسینی سیسی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، محمدرضا دهقانی، بررسی ساختار عضلانی موش صحرایی قبل از یائسگی پس از انجام ورزش منظم مقاومتی و دریافت مکمل های ویتامین D و کلسیم. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1399؛ 28(6): 2742-2754. magiran.com/p2169310
Seyedeh Zahra Hosseini Sisi, MohammadAli Azarbayjani, MohammadReza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, MohammadReza Dehghani, Evaluation of Rat Muscle Structure in Pre-Menopausal Period after Regular Resistance Exercise and Taking Vitamin D and Calcium Supplements, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 28(6): 2742-2754. magiran.com/p2169310
سیده زهرا حسینی سیسی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، محمدرضا دهقانی، "بررسی ساختار عضلانی موش صحرایی قبل از یائسگی پس از انجام ورزش منظم مقاومتی و دریافت مکمل های ویتامین D و کلسیم"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 28، شماره 6 (1399): 2742-2754. magiran.com/p2169310
Seyedeh Zahra Hosseini Sisi, MohammadAli Azarbayjani, MohammadReza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, MohammadReza Dehghani, "Evaluation of Rat Muscle Structure in Pre-Menopausal Period after Regular Resistance Exercise and Taking Vitamin D and Calcium Supplements", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 28, no.6 (2020): 2742-2754. magiran.com/p2169310
سیده زهرا حسینی سیسی، محمدعلی آذربایجانی، محمدرضا وفائی نسب، مقصود پیری، محمدرضا دهقانی، (1399). 'بررسی ساختار عضلانی موش صحرایی قبل از یائسگی پس از انجام ورزش منظم مقاومتی و دریافت مکمل های ویتامین D و کلسیم'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(6)، صص.2742-2754. magiran.com/p2169310
Seyedeh Zahra Hosseini Sisi, MohammadAli Azarbayjani, MohammadReza Vafaeenasab, Maghsoud Peeri, MohammadReza Dehghani, (2020). 'Evaluation of Rat Muscle Structure in Pre-Menopausal Period after Regular Resistance Exercise and Taking Vitamin D and Calcium Supplements', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(6), pp.2742-2754. magiran.com/p2169310
سیده زهرا حسینی سیسی؛ محمدعلی آذربایجانی؛ محمدرضا وفائی نسب؛ مقصود پیری؛ محمدرضا دهقانی. "بررسی ساختار عضلانی موش صحرایی قبل از یائسگی پس از انجام ورزش منظم مقاومتی و دریافت مکمل های ویتامین D و کلسیم". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28 ،6 ، 1399، 2742-2754. magiran.com/p2169310
Seyedeh Zahra Hosseini Sisi; MohammadAli Azarbayjani; MohammadReza Vafaeenasab; Maghsoud Peeri; MohammadReza Dehghani. "Evaluation of Rat Muscle Structure in Pre-Menopausal Period after Regular Resistance Exercise and Taking Vitamin D and Calcium Supplements", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28, 6, 2020, 2742-2754. magiran.com/p2169310
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال