ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید یخچی، شبنم جهانی زاده، فاطمه یزدیان، حمید راشدی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، (1399). سنتز و ارزیابی عملکرد نانوذرات پایه لیپیدحاوی عصاره زنجبیل علیه گونه های آسپرژیلوس، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(6)، 2766-2780. magiran.com/p2169312
Vahid Yakhchi, Shabnam Jahanizadeh, Fatemeh Yazdian, Hamid Rashedi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, (2020). Synthesis and Evaluation of Lipid-based Nanoparticle Containing Ginger Extract against Aspergillus Species, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(6), 2766-2780. magiran.com/p2169312
وحید یخچی، شبنم جهانی زاده، فاطمه یزدیان، حمید راشدی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، سنتز و ارزیابی عملکرد نانوذرات پایه لیپیدحاوی عصاره زنجبیل علیه گونه های آسپرژیلوس. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1399؛ 28(6): 2766-2780. magiran.com/p2169312
Vahid Yakhchi, Shabnam Jahanizadeh, Fatemeh Yazdian, Hamid Rashedi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, Synthesis and Evaluation of Lipid-based Nanoparticle Containing Ginger Extract against Aspergillus Species, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2020; 28(6): 2766-2780. magiran.com/p2169312
وحید یخچی، شبنم جهانی زاده، فاطمه یزدیان، حمید راشدی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، "سنتز و ارزیابی عملکرد نانوذرات پایه لیپیدحاوی عصاره زنجبیل علیه گونه های آسپرژیلوس"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 28، شماره 6 (1399): 2766-2780. magiran.com/p2169312
Vahid Yakhchi, Shabnam Jahanizadeh, Fatemeh Yazdian, Hamid Rashedi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, "Synthesis and Evaluation of Lipid-based Nanoparticle Containing Ginger Extract against Aspergillus Species", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 28, no.6 (2020): 2766-2780. magiran.com/p2169312
وحید یخچی، شبنم جهانی زاده، فاطمه یزدیان، حمید راشدی، بی بی فاطمه حقیرالسادات، (1399). 'سنتز و ارزیابی عملکرد نانوذرات پایه لیپیدحاوی عصاره زنجبیل علیه گونه های آسپرژیلوس'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28(6)، صص.2766-2780. magiran.com/p2169312
Vahid Yakhchi, Shabnam Jahanizadeh, Fatemeh Yazdian, Hamid Rashedi, Bibi Fatemeh Haghiralsadat, (2020). 'Synthesis and Evaluation of Lipid-based Nanoparticle Containing Ginger Extract against Aspergillus Species', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28(6), pp.2766-2780. magiran.com/p2169312
وحید یخچی؛ شبنم جهانی زاده؛ فاطمه یزدیان؛ حمید راشدی؛ بی بی فاطمه حقیرالسادات. "سنتز و ارزیابی عملکرد نانوذرات پایه لیپیدحاوی عصاره زنجبیل علیه گونه های آسپرژیلوس". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 28 ،6 ، 1399، 2766-2780. magiran.com/p2169312
Vahid Yakhchi; Shabnam Jahanizadeh; Fatemeh Yazdian; Hamid Rashedi; Bibi Fatemeh Haghiralsadat. "Synthesis and Evaluation of Lipid-based Nanoparticle Containing Ginger Extract against Aspergillus Species", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 28, 6, 2020, 2766-2780. magiran.com/p2169312
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال