ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Sayed Mostafa Mousavinasab, Zahra Taromi, Elham Zajkani, (2020). Thermal rise during photopolymerization and degree of conversion of bulk fill and conventional resin composites, Dental Research Journal, 17(4), 293-299. magiran.com/p2169331
Sayed Mostafa Mousavinasab, Zahra Taromi, Elham Zajkani, Thermal rise during photopolymerization and degree of conversion of bulk fill and conventional resin composites, Dental Research Journal, 2020; 17(4): 293-299. magiran.com/p2169331
Sayed Mostafa Mousavinasab, Zahra Taromi, Elham Zajkani, "Thermal rise during photopolymerization and degree of conversion of bulk fill and conventional resin composites", Dental Research Journal 17, no.4 (2020): 293-299. magiran.com/p2169331
Sayed Mostafa Mousavinasab, Zahra Taromi, Elham Zajkani, (2020). 'Thermal rise during photopolymerization and degree of conversion of bulk fill and conventional resin composites', Dental Research Journal, 17(4), pp.293-299. magiran.com/p2169331
Sayed Mostafa Mousavinasab; Zahra Taromi; Elham Zajkani. "Thermal rise during photopolymerization and degree of conversion of bulk fill and conventional resin composites", Dental Research Journal, 17, 4, 2020, 293-299. magiran.com/p2169331
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال