ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
صبا اجاقی، سید محمود آقایی فیروز آبادی، (1399). طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)، فصلنامه راهبرد، 29(94)، 67-96. magiran.com/p2169381
saba ojaghi, Mahmoud Aghaei firoozabadi, (2020). Designing a Cconceptual Model for Implementing the Islamic-Iranian Model of Progress with an Emphasis on the Statements of the Leader of the Islamic Revolution, Rahbord Journal, 29(94), 67-96. magiran.com/p2169381
صبا اجاقی، سید محمود آقایی فیروز آبادی، طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی). فصلنامه راهبرد، 1399؛ 29(94): 67-96. magiran.com/p2169381
saba ojaghi, Mahmoud Aghaei firoozabadi, Designing a Cconceptual Model for Implementing the Islamic-Iranian Model of Progress with an Emphasis on the Statements of the Leader of the Islamic Revolution, Rahbord Journal, 2020; 29(94): 67-96. magiran.com/p2169381
صبا اجاقی، سید محمود آقایی فیروز آبادی، "طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)"، فصلنامه راهبرد 29، شماره 94 (1399): 67-96. magiran.com/p2169381
saba ojaghi, Mahmoud Aghaei firoozabadi, "Designing a Cconceptual Model for Implementing the Islamic-Iranian Model of Progress with an Emphasis on the Statements of the Leader of the Islamic Revolution", Rahbord Journal 29, no.94 (2020): 67-96. magiran.com/p2169381
صبا اجاقی، سید محمود آقایی فیروز آبادی، (1399). 'طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)'، فصلنامه راهبرد، 29(94)، صص.67-96. magiran.com/p2169381
saba ojaghi, Mahmoud Aghaei firoozabadi, (2020). 'Designing a Cconceptual Model for Implementing the Islamic-Iranian Model of Progress with an Emphasis on the Statements of the Leader of the Islamic Revolution', Rahbord Journal, 29(94), pp.67-96. magiran.com/p2169381
صبا اجاقی؛ سید محمود آقایی فیروز آبادی. "طراحی مدل مفهومی اجرای الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت با تاکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی)". فصلنامه راهبرد، 29 ،94 ، 1399، 67-96. magiran.com/p2169381
saba ojaghi; Mahmoud Aghaei firoozabadi. "Designing a Cconceptual Model for Implementing the Islamic-Iranian Model of Progress with an Emphasis on the Statements of the Leader of the Islamic Revolution", Rahbord Journal, 29, 94, 2020, 67-96. magiran.com/p2169381
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال