ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Gülnaz ÇULHA, Asena Çiğdem DOĞRAMACI, Sibel HAKVERDİ, İlke Evrim SEÇİNTİ, Özkan ASLANTAŞ, Ebru ÇELİK, Tuğba KAYa, (2020). The Investigation of the Association of Cutaneous Leishmaniasis in Biopsy Specimens of the Patients with Granulomatous Disease and Skin Cancer Using the Molecular Method, Iranian Journal of Parasitology, 15(3), 307-314. magiran.com/p2169412
Gülnaz ÇULHA, Asena Çiğdem DOĞRAMACI, Sibel HAKVERDİ, İlke Evrim SEÇİNTİ, Özkan ASLANTAŞ, Ebru ÇELİK, Tuğba KAYa, The Investigation of the Association of Cutaneous Leishmaniasis in Biopsy Specimens of the Patients with Granulomatous Disease and Skin Cancer Using the Molecular Method, Iranian Journal of Parasitology, 2020; 15(3): 307-314. magiran.com/p2169412
Gülnaz ÇULHA, Asena Çiğdem DOĞRAMACI, Sibel HAKVERDİ, İlke Evrim SEÇİNTİ, Özkan ASLANTAŞ, Ebru ÇELİK, Tuğba KAYa, "The Investigation of the Association of Cutaneous Leishmaniasis in Biopsy Specimens of the Patients with Granulomatous Disease and Skin Cancer Using the Molecular Method", Iranian Journal of Parasitology 15, no.3 (2020): 307-314. magiran.com/p2169412
Gülnaz ÇULHA, Asena Çiğdem DOĞRAMACI, Sibel HAKVERDİ, İlke Evrim SEÇİNTİ, Özkan ASLANTAŞ, Ebru ÇELİK, Tuğba KAYa, (2020). 'The Investigation of the Association of Cutaneous Leishmaniasis in Biopsy Specimens of the Patients with Granulomatous Disease and Skin Cancer Using the Molecular Method', Iranian Journal of Parasitology, 15(3), pp.307-314. magiran.com/p2169412
Gülnaz ÇULHA; Asena Çiğdem DOĞRAMACI; Sibel HAKVERDİ; İlke Evrim SEÇİNTİ; Özkan ASLANTAŞ; Ebru ÇELİK; Tuğba KAYa. "The Investigation of the Association of Cutaneous Leishmaniasis in Biopsy Specimens of the Patients with Granulomatous Disease and Skin Cancer Using the Molecular Method", Iranian Journal of Parasitology, 15, 3, 2020, 307-314. magiran.com/p2169412
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال