ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس محمدی، رشید ذوالفقاری زعفرانی، حیدر تورانی، مهدی نویدادهم، (1399). واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، 25-52. magiran.com/p2169440
rashid zolfaghari zaferani, heidar tourani, Mehdi Navidadehm, (2020). Analysing the competency criteria of the staff managers of the education headquarter in the level of leadership and management subsystem: a qualitative study report, Iranian Society for Training and Development, 7(24), 25-52. magiran.com/p2169440
عباس محمدی، رشید ذوالفقاری زعفرانی، حیدر تورانی، مهدی نویدادهم، واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1399؛ 7(24): 25-52. magiran.com/p2169440
rashid zolfaghari zaferani, heidar tourani, Mehdi Navidadehm, Analysing the competency criteria of the staff managers of the education headquarter in the level of leadership and management subsystem: a qualitative study report, Iranian Society for Training and Development, 2020; 7(24): 25-52. magiran.com/p2169440
عباس محمدی، رشید ذوالفقاری زعفرانی، حیدر تورانی، مهدی نویدادهم، "واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی"، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 7، شماره 24 (1399): 25-52. magiran.com/p2169440
rashid zolfaghari zaferani, heidar tourani, Mehdi Navidadehm, "Analysing the competency criteria of the staff managers of the education headquarter in the level of leadership and management subsystem: a qualitative study report", Iranian Society for Training and Development 7, no.24 (2020): 25-52. magiran.com/p2169440
عباس محمدی، رشید ذوالفقاری زعفرانی، حیدر تورانی، مهدی نویدادهم، (1399). 'واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی'، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، صص.25-52. magiran.com/p2169440
rashid zolfaghari zaferani, heidar tourani, Mehdi Navidadehm, (2020). 'Analysing the competency criteria of the staff managers of the education headquarter in the level of leadership and management subsystem: a qualitative study report', Iranian Society for Training and Development, 7(24), pp.25-52. magiran.com/p2169440
عباس محمدی؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ حیدر تورانی؛ مهدی نویدادهم. "واکاوی معیارهای شایستگی مدیران ستادی آموزش و پرورش در تراز زیر نظام راهبری و مدیریت: گزارش یک مطالعه کیفی". فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7 ،24 ، 1399، 25-52. magiran.com/p2169440
rashid zolfaghari zaferani; heidar tourani; Mehdi Navidadehm. "Analysing the competency criteria of the staff managers of the education headquarter in the level of leadership and management subsystem: a qualitative study report", Iranian Society for Training and Development, 7, 24, 2020, 25-52. magiran.com/p2169440
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال