ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نعیمه تذکری، محمد فیضی، محمد روحی عیسی لو، اسحاق رسولی، (1399). طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی تهران)، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، 84-106. magiran.com/p2169441
Naeimeh Tazakori, Mohammad Feizi, Mohammad Rouhi Eisalou, Eshagh Rasouli, (2020). Designing an Individual Human Resources Development Plan and Elaboration of its Role in the Organizational Performance (Case Study: Social Security Organization, Tehran Branch), Iranian Society for Training and Development, 7(24), 84-106. magiran.com/p2169441
نعیمه تذکری، محمد فیضی، محمد روحی عیسی لو، اسحاق رسولی، طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی تهران). فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1399؛ 7(24): 84-106. magiran.com/p2169441
Naeimeh Tazakori, Mohammad Feizi, Mohammad Rouhi Eisalou, Eshagh Rasouli, Designing an Individual Human Resources Development Plan and Elaboration of its Role in the Organizational Performance (Case Study: Social Security Organization, Tehran Branch), Iranian Society for Training and Development, 2020; 7(24): 84-106. magiran.com/p2169441
نعیمه تذکری، محمد فیضی، محمد روحی عیسی لو، اسحاق رسولی، "طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی تهران)"، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 7، شماره 24 (1399): 84-106. magiran.com/p2169441
Naeimeh Tazakori, Mohammad Feizi, Mohammad Rouhi Eisalou, Eshagh Rasouli, "Designing an Individual Human Resources Development Plan and Elaboration of its Role in the Organizational Performance (Case Study: Social Security Organization, Tehran Branch)", Iranian Society for Training and Development 7, no.24 (2020): 84-106. magiran.com/p2169441
نعیمه تذکری، محمد فیضی، محمد روحی عیسی لو، اسحاق رسولی، (1399). 'طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی تهران)'، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، صص.84-106. magiran.com/p2169441
Naeimeh Tazakori, Mohammad Feizi, Mohammad Rouhi Eisalou, Eshagh Rasouli, (2020). 'Designing an Individual Human Resources Development Plan and Elaboration of its Role in the Organizational Performance (Case Study: Social Security Organization, Tehran Branch)', Iranian Society for Training and Development, 7(24), pp.84-106. magiran.com/p2169441
نعیمه تذکری؛ محمد فیضی؛ محمد روحی عیسی لو؛ اسحاق رسولی. "طراحی الگوی توسعه فردی منابع انسانی و تبیین نقش آن در عملکرد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی تهران)". فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7 ،24 ، 1399، 84-106. magiran.com/p2169441
Naeimeh Tazakori; Mohammad Feizi; Mohammad Rouhi Eisalou; Eshagh Rasouli. "Designing an Individual Human Resources Development Plan and Elaboration of its Role in the Organizational Performance (Case Study: Social Security Organization, Tehran Branch)", Iranian Society for Training and Development, 7, 24, 2020, 84-106. magiran.com/p2169441
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال