ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بنفشه شافعی، مریم سامری، جواد کیهان، (1399). ارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان براساس رویکرد تحلیلی سیستمهای پویا (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) ، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، 1-24. magiran.com/p2169443
banafshe shafei, Maryam Sameri, Javad Keyhan, (2020). Modeling the adequacy of staff training based on the analytical approach of dynamic systems Case Study: Social Security Organization staff in West Azerbaijan Province, Iranian Society for Training and Development, 7(24), 1-24. magiran.com/p2169443
بنفشه شافعی، مریم سامری، جواد کیهان، ارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان براساس رویکرد تحلیلی سیستمهای پویا (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) . فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1399؛ 7(24): 1-24. magiran.com/p2169443
banafshe shafei, Maryam Sameri, Javad Keyhan, Modeling the adequacy of staff training based on the analytical approach of dynamic systems Case Study: Social Security Organization staff in West Azerbaijan Province, Iranian Society for Training and Development, 2020; 7(24): 1-24. magiran.com/p2169443
بنفشه شافعی، مریم سامری، جواد کیهان، "ارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان براساس رویکرد تحلیلی سیستمهای پویا (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) "، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 7، شماره 24 (1399): 1-24. magiran.com/p2169443
banafshe shafei, Maryam Sameri, Javad Keyhan, " Modeling the adequacy of staff training based on the analytical approach of dynamic systems Case Study: Social Security Organization staff in West Azerbaijan Province", Iranian Society for Training and Development 7, no.24 (2020): 1-24. magiran.com/p2169443
بنفشه شافعی، مریم سامری، جواد کیهان، (1399). 'ارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان براساس رویکرد تحلیلی سیستمهای پویا (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) '، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، صص.1-24. magiran.com/p2169443
banafshe shafei, Maryam Sameri, Javad Keyhan, (2020). ' Modeling the adequacy of staff training based on the analytical approach of dynamic systems Case Study: Social Security Organization staff in West Azerbaijan Province', Iranian Society for Training and Development, 7(24), pp.1-24. magiran.com/p2169443
بنفشه شافعی؛ مریم سامری؛ جواد کیهان. "ارائه مدل کفایت آموزشی کارکنان براساس رویکرد تحلیلی سیستمهای پویا (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی استان آذربایجان غربی) ". فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7 ،24 ، 1399، 1-24. magiran.com/p2169443
banafshe shafei; Maryam Sameri; Javad Keyhan. " Modeling the adequacy of staff training based on the analytical approach of dynamic systems Case Study: Social Security Organization staff in West Azerbaijan Province", Iranian Society for Training and Development, 7, 24, 2020, 1-24. magiran.com/p2169443
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال