ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیژه احمدی ، (1399). شناسایی چالشهای توسعه آموزش از راه دور از منظر اساتید دانشگاه پیام نور، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، 128-146. magiran.com/p2169445
Manijeh Ahmadi, (2020). Identifying Challenges to Development of Distance Education from the Perspective of Payame Noor University Professors, Iranian Society for Training and Development, 7(24), 128-146. magiran.com/p2169445
منیژه احمدی ، شناسایی چالشهای توسعه آموزش از راه دور از منظر اساتید دانشگاه پیام نور. فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 1399؛ 7(24): 128-146. magiran.com/p2169445
Manijeh Ahmadi, Identifying Challenges to Development of Distance Education from the Perspective of Payame Noor University Professors, Iranian Society for Training and Development, 2020; 7(24): 128-146. magiran.com/p2169445
منیژه احمدی ، "شناسایی چالشهای توسعه آموزش از راه دور از منظر اساتید دانشگاه پیام نور"، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی 7، شماره 24 (1399): 128-146. magiran.com/p2169445
Manijeh Ahmadi, "Identifying Challenges to Development of Distance Education from the Perspective of Payame Noor University Professors", Iranian Society for Training and Development 7, no.24 (2020): 128-146. magiran.com/p2169445
منیژه احمدی ، (1399). 'شناسایی چالشهای توسعه آموزش از راه دور از منظر اساتید دانشگاه پیام نور'، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7(24)، صص.128-146. magiran.com/p2169445
Manijeh Ahmadi, (2020). 'Identifying Challenges to Development of Distance Education from the Perspective of Payame Noor University Professors', Iranian Society for Training and Development, 7(24), pp.128-146. magiran.com/p2169445
منیژه احمدی . "شناسایی چالشهای توسعه آموزش از راه دور از منظر اساتید دانشگاه پیام نور". فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، 7 ،24 ، 1399، 128-146. magiran.com/p2169445
Manijeh Ahmadi. "Identifying Challenges to Development of Distance Education from the Perspective of Payame Noor University Professors", Iranian Society for Training and Development, 7, 24, 2020, 128-146. magiran.com/p2169445
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال