ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی مرادی دولیسکانی، مژگان محمدی مهر، (1399). بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 13(3)، 143-150. magiran.com/p2169446
Morteza Moradi Doliskani, Mozhgan Mohammadi Mehr, (2020). The Relationship between Professional Ethics and Teaching Quality among Faculty Members of Medicine Sciences Aja University, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 13(3), 143-150. magiran.com/p2169446
مرتضی مرادی دولیسکانی، مژگان محمدی مهر، بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش. نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 1399؛ 13(3): 143-150. magiran.com/p2169446
Morteza Moradi Doliskani, Mozhgan Mohammadi Mehr, The Relationship between Professional Ethics and Teaching Quality among Faculty Members of Medicine Sciences Aja University, Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 2020; 13(3): 143-150. magiran.com/p2169446
مرتضی مرادی دولیسکانی، مژگان محمدی مهر، "بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش"، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 13، شماره 3 (1399): 143-150. magiran.com/p2169446
Morteza Moradi Doliskani, Mozhgan Mohammadi Mehr, "The Relationship between Professional Ethics and Teaching Quality among Faculty Members of Medicine Sciences Aja University", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences 13, no.3 (2020): 143-150. magiran.com/p2169446
مرتضی مرادی دولیسکانی، مژگان محمدی مهر، (1399). 'بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش'، نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 13(3)، صص.143-150. magiran.com/p2169446
Morteza Moradi Doliskani, Mozhgan Mohammadi Mehr, (2020). 'The Relationship between Professional Ethics and Teaching Quality among Faculty Members of Medicine Sciences Aja University', Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 13(3), pp.143-150. magiran.com/p2169446
مرتضی مرادی دولیسکانی؛ مژگان محمدی مهر. "بررسی ارتباط بین اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی ارتش". نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 13 ،3 ، 1399، 143-150. magiran.com/p2169446
Morteza Moradi Doliskani; Mozhgan Mohammadi Mehr. "The Relationship between Professional Ethics and Teaching Quality among Faculty Members of Medicine Sciences Aja University", Iranian Bimonthly of Education Strategies In Medical Sciences, 13, 3, 2020, 143-150. magiran.com/p2169446
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال